LRF Mjölks remissvar >>

SJVFS 2013:41 >>

SJVFS 2013:42 >>

Frågor och svar ViLA Mjölk >>

Budskap till mjölkbönder från LRF Mjölk

 • Det är en myt att ökad antibiotikaanvändning generellt skulle öka livslängden hos kor.
 • Ryktet att svenska mjölkbönder använder stora mängder illegalt importerade läkemedel motsägs av Sveriges goda resistensläge.
 • Jordbruksverkets förslag överensstämmer med det som Svensk Mjölks styrelse beslutade om för några år sedan.
 • De mjölkbönder som deltog i SLUs pilotstudie för några år sedan var mycket nöjda.
 • En rad antibiotika som är avgörande för människans hälsa ska helt undantas från användning på djur, menar Världshälsoorganisationen, WHO. (OBS förstärkning kring europeisk nivå.)

Budskap till oss som konsumerar mjölk

 • Användning av antibiotika på svenska mjölkgårdar är kontrollerad och världsunikt låg, faktiskt lägst i EU.
 • Friska djur behöver inte antibiotika.
 • Sverige har under lång tid arbetat med förebyggande djurhälsovård och är därför fritt från en rad sjukdomar som övriga världen fortfarande brottas med.
 • Mycket ovanligt med antibiotikaresistens bland svenska mjölkkor.
 • Den villkorade läkemedelsanvändningen innebär att mjölkbonden får utföra ett fåtal olika behandlingar under veterinär tillsyn och Jordbruksverkets kontroll.
 • Veterinärens tid på mjölkgården ska användas till ännu mer förebyggande arbete.
 • För djuren är det positivt att behandling kan sättas in tidigt.Det förbättrar djurvälfärden.
 • Den antibiotika som får användas i den villkorade läkemedelsanvändningen är den minst resistensframkallande.

www.mjolk.se

www.lrf.se/mjolk