Publicerad i GP den 30 jun 2015
http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2762992-varna-bade-djurskyddet-och-konkurrenskraften


Replik

Livsmedelstrategin, 28/6

Företrädare för konsumentgrupper, miljöorganisationer, veterinärer och djurskyddsorganisationer skriver på GP Debatt att det svenska djurskyddet kommer att monteras ned om förslagen i regeringens Konkurrenskraftutredning genomförs. Så är naturligtvis inte fallet. Ett fortsatt gott djurskydd och en mycket låg användning av antibiotika är en självklarhet för landets bönder nu och i framtiden.

Sveriges bönder har en hög ambition när det gäller djuromsorg och vi vill behålla den höga djurskyddsnivå som vi har i Sverige. Men precis som utredaren Rolf Anneberg föreslår, så måste vi hitta nya lösningar som innebär en avvägning mellan nationell lagstiftning och global konkurrenskraft, med bibehållen djuromsorg. Det krävs en översyn av lagstiftningen – vilket också föreslås i utredningen. Det är inte vår detaljstyrda lagstiftning i Sverige som ser till att djuren har det bra. Det är böndernas dagliga skötsel och deras omdöme och vilja att sköta sina djur på bästa sätt 365 dagar om året. En stelbent reglering hämmar ett framåtsyftande arbete och ger inte utrymme för några förbättringar eller utveckling av djurskyddet på det sätt om passar bäst på den egna gården.

Helt annorlunda i dag

Sverige är med i EU sedan 20 år tillbaka och konkurrensförhållandena och sättet att bedriva jordbruk ser helt annorlunda ut jämfört med slutet av 1980-talet då den svenska djurskyddslagen beslutades. Då hade vi en egen svensk jordbrukspolitik och ett gränsskydd som reglerade importen av livsmedel. I dag är handeln helt fri, och det svenska jordbruket har tappat marknadsandelar – varannan tugga är i dag importerad från länder som vanligen har ett sämre djurskydd. Sveriges bönders sammantagna kostnadsläge är avsevärt högre än kollegernas i resten av EU.

Så hur stolta vi än är över våra svenska mervärden och hur glada vi än är över att landets konsumenter efterfrågar svensk mat i större utsträckning, är realiteten att bönder tvingas lägga ned på grund av att de inte får ekvationerna att gå ihop. Vi måste se till att god djuromsorg och konkurrenskraft går bättre hand i hand genom att låta marknaden och konsumenternas betalningsvilja styra så att mer av värdet kommer bönderna till del. Det är denna huvudfråga som den svenska livsmedelsstrategin ska hantera.

Chans att stärka konkurrenskraften

Nu har vi chansen att ta fram förslag som stärker det svenska jordbrukets- och trädgårdsnäringens konkurrenskraft, och som samtidigt slår vakt om miljön och djuren. Genom en modernisering av svenska regelverk bör vi utgå från den gemensamma EU-nivån och med förtroende lägga större ansvar på Sveriges bönder och svensk livsmedelsindustri att fortsätta att ligga i framkant i miljö- och djurskyddsfrågor.

Låt oss diskutera om detta kan uppnås lika väl eller bättre genom ett större ansvar för branschen jämfört med en svensk reglering. Vilken modell passar bäst på en öppen marknad med fri import? Vi ser fram mot en konstruktiv diskussion om den svenska livsmedelsstrategin.

Helena Jonsson
förbundsordförande LRF

Sofia Karlsson
ordförande LRF Västra Götaland