Väg genom fälten på Ölands bördiga slätt

Debatt: Vattendirektivet hotar jordbruket

Västra Götaland Vattenmyndighetens åtgärdsförslag skulle innebära stora kostnader för Sveriges jordbrukare, samt innebära att stora arealer jordbruksmark togs ur bruk. Här krävs en ordentlig politisk prövning, skriver bland andra Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland.

Publicerad 19 juli 2015, GP
http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2779270-vattendirektivet-hotar-jordbruket

Debatt

I Sverige produceras minst mat inom landet i förhållande till den inhemska konsumtionen om man jämför med övriga länder i EU. Kurvorna för den inhemska matproduktionen behöver vändas och vi upplever att det finns en bred parlamentarisk enighet för detta.

Samtidigt pågår en annan process som tyvärr kan försämra svenska bönders konkurrenskraft. Frustrationen har varit enorm under våren bland LRF:s medlemmar med anledning av de åtgärdsförslag som vattenmyndigheten har presenterat. Förslag som skulle kosta lantbruket cirka två miljarder kronor per år i åtgärdskostnader och innebära att stora arealer jordbruksmark tas ur produktion.

Jordbruksverket och ett antal kommuner har under samrådet för vattenförvaltningen begärt att regeringen skall pröva frågan då flera viktiga samhällsintressen står mot varandra med de åtgärder som föreslås. Vattenmyndigheterna har nu minskat åtgärdsbetingen en aning efter ny kunskap om åtgärdernas effekter. Men det är fortfarande cirka 50 000 hektar åkermark som behöver plockas ur produktion för att nå målen. Därtill kommer åtgärder för att minska den fysiska påverkan intill vattendragen vilket kan leda till att betydligt större arealer kan komma att tas ur produktion.

Att de svenska målen är så högt satta grundar sig på orimliga ambitioner från vattenmyndighetens sida, där mänsklig påverkan i princip inte accepteras. Så höga målsättningar riskerar att ge en förlamande effekt på landsbygdsutvecklingen. Samtidigt har samhället andra mål för sysselsättning, fossilfri energiproduktion, utebliven export av miljöpåverkan med mera. Och som sagt, vi vill öka svensk matproduktion.

Anpassa målen

Ska så många ambitioner som möjligt nås behövs politiska avvägningar från landets folkvalda. Målen i det svenska vattendirektivsarbetet måste bli föremål för revidering. Ramdirektivet innehåller en rad verktyg för EU:s medlemsländer att göra avvägningar och att anpassa målen så att de blir rimliga gentemot andra samhällsintressen. Det finns dock en stark ovilja att använda dessa verktyg hos vattenmyndigheten.

Vi ser det därför som ytterst angeläget att det nu görs en ordentlig politisk prövning av vattendirektivets åtgärdsprogram när nu frågan ligger på regeringens bord. Det är också angeläget att en utredning tillsätts snarast för att se över den svenska implementeringen av vattendirektivet för att säkerställa en rimlig bördefördelning och en klok avvägning mellan motstående men viktiga intressen.

Sofia Karlsson

ordförande LRF Västra Götaland

Patrik Ohlsson

ordförande LRF Värmland