Tillämpningen av EUs två direktiv, art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet kan få mycket stora konsekvenser för dig som skogsägare och hela det svenska skogsbruket. Risken är stor att du som markägare inte får ersättning om en avverkning stoppas. Ett exempel är en skogsägare i Dalarna vilken förbjöds att bruka 14 hektar skog eftersom lavskrikor fanns i området. I andra fall kan avverkningar på våren förbjudas och om hälften av den slutavverkningsbara granskogen i landet berörs kan det kosta skogsägare och skogsbruket ungefär 50 miljarder kr. De svenska myndigheterna, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna, arbetar nu med listor över fåglar och riktlinjer för vilka inskränkningar förekomst av dessa fåglar kan innebära för skogsbruket. EU avser göra en översyn av direktiven och tar in synpunkter från intresserade medborgare. Det innebär att du precis som miljöorganisationernas medlemmar kan lämna svar på en på nätet utlagd enkät. De så kallade miljöintressena har redan mobiliserats runt om i Europa.

Hur du gör, följer av texten nedan. Sprid gärna till vänner/kollegor!

Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige

 

Det går bra för skogens fåglar

Vi bedömer att konsekvenserna för skogsbruket som helhet riskerar att bli omfattande. Den svenska skogsbruksmodellen innebär redan idag att stora arealer lämnas obrukade för att gynna fåglar och andra arter. I en studie av utvecklingen hos 58 skogslevande fågelarter mellan 1998 och 2010 hade 33 stycken en signifikant positiv trend medan endast 5 hade en negativ. Uppgången tros bero på den positiva utvecklingen av de miljöer i skogen som är viktiga för fåglarna.

Försvara din rätt att bruka din skog

Med utgångspunkt i den positiva miljöutvecklingen i skogen och en stark ägande- och brukanderätt hoppas vi att du gör din röst hörd genom att fylla i enkäten på följande länk och att vi därigenom tillsammans blir starka: https://ec.europa.eu//eusurvey/runner/EUNatureDirectives#

Använd länken ovan så kommer du till en engelskspråkig enkät. I övre högra hörnet står det languages och där klickar du på svenska så kommer du istället till en svenskspråkig enkät.

Det är viktigast att fylla i de 14 frågorna i den första allmänna delen, vilket tar cirka 10 minuter.

OBS! Ditt svar måste skickas innan den 24 juli. Viktigast av allt är att vi får in så många svar från markägare i Sverige och Europa som motvikt till miljörörelsen. Vi är tacksamma för att du lägger ner lite tid på detta. Tillsammans kan vi bidra till att art- och habitat/fågeldirektiven blir mer realistiska och inte ger svenska myndigheter fritt fram för egna tolkningar.