Bakgrund
I tisdags presenterades ett tjänstemannaförslag om hur Västra Götalandsregionens naturbruksutbildningar ska utvecklas för framtiden. Förslaget skall nu beredas politiskt för att kunna fattas beslut kring om en månad. Idag driver regionen naturbruksutbildning på sex skolor i regionen. 

LRF VGs övergripande ställningstagande
De förändringar som nu föreslås berör våra medlemmar starkt både sakligt och emotionellt och som vid alla förändringar tenderar några att uppleva att den nya situationen är en försämring jämfört med hur det tidigare varit. I skenet av detta är det enkelt att landa i slutsatsen att ”allt ska vara som det varit tidigare”.

Läget för naturbruksutbildningarna i länet är dock sådant att det inte finns någon nollruta, att fortsätta utan förändringar är inte bra för något av intressena som berörs av frågan. LRF är därför i grunden positivt till att Regionen vill fortsätta att driva kvalificerad utbildning inom jord- och skogsbruk och värdesätter särskilt att förslaget, trots att det totalt sett är en inbromsning, innehåller tydliga ambitioner inom viktiga utvecklingsfält. 

Det första som måste konstateras är att det är viktigt att det kommer ett beslut i frågan nu. Den osäkerhet kring utbildningarnas framtid som rått de senaste åren har lett till vikande sökandetal och har på flera andra sätt belastat utbildningsorganisationen. Ett beslut nu öppnar för att arbetet åter kan bli framtidsfokuserat, bl a så att de elever som snart börjar fundera på vad de skall söka nästa år vet förutsättningarna och att de bästa lärarna ska vilja söka sig till skolorna.

LRF Västra Götaland har länge hävdat att det krävs förändringar för högre kvalitet i naturbruksutbildningarna. Detta mot bakgrund av att meritpoängen hos eleverna är för låg (i förhållande till andra naturbruksutbildningar i landet) och för få så kallade Gröna kort (som är ett intyg på att eleverna är redo för branschens förväntningar på kompetens hos nyutbildade) inom odling och lantbrukets djurhållning utfärdas på skolorna. LRF bedömer att utredningsförslaget föreslår flera nödvändiga steg för att åstadkomma den önskade kvalitetshöjningen i utbildningarna men vi har några skarpa invändningar mot förslaget. 

Vi är dock förvånade över att overheadkostnadernas nuläge och tänkta förändring inte redovisas i förslaget. Vi har förstått att overhead, i form av HR, ekonomi m m, i naturbruksförvaltningen idag omfattar hela 33 tjänster. Det känns för oss orimligt mycket räknat per elev och måste förstås också åtgärdas inom ramen för de förändringar som nu skall ske.

LRF VGs synpunkter på liggande förslag
LRF känner att koncentrationen av den gymnasiala jordbruksutbildningen till en plats är en alldeles för stark inbromsning som medför att det totalt sett inte kan antas och utbildas tillräckligt många ungdomar. Vi är oerhört tveksamma till att förutsättningarna för såväl de praktiska momenten på skolan som det arbetsplatsförlagda lärandet blir tillräckligt med bara en jordbruksskola i Sveriges största jordbrukslän. Vi anser också att det är synnerligen begränsande att den skola som föreslås för jordbruksutbildningar är en rent ekologiskt driven skola vad avser såväl odling som lantbrukets djurhållning. En fullgod utbildning måste givetvis även kunna ske inom det s.k. konventionella jordbruket vilket både bidrar till hållbar utveckling och är det som dominerar. Därför är vi skarpa motståndare till att lokalisera all jordbruksutbildning på gymnasienivå till endast en skola.

Den gröna näringen står nu samtidigt för en större förändring i så måtto att en långt större andel av de som är företagare i branschen kommer att starta senare i livet efter att först ha skaffat sig både andra gymnasieutbildningar och andra yrkeserfarenheter. Detta är något mycket positivt som kommer att gynna utvecklingen och glädjande nog växer redan nu intresset för yrkesbyte mitt i livet till den gröna näringen. LRF är därför mycket positivt till förslaget att fokusera på vuxenutbildning och till Regionens erbjudande till kommunerna om ett förstärkt samverkansavtal kring detta. Vi tror det är viktigt att detta sker i nära samverkan med det som nu byggs upp kring kvalificerad rådgivning vid SLU, AgroVäst och JTI.

Vi är förvånade över förslaget om att inrätta så kallade Agrocenter på nya platser i länet, särskilt att etablera en ny satsning i Göteborgs innerstad när Regionen redan äger anpassade anläggningar dit göteborgare även idag söker sig. Tankarna om Agrocenter kommer att splittra de begränsade resurser som finns utan att motsvarande nytta uppstår. Vi tror därför inte att en sådan idé skall finansieras med skattemedel, Regionen bör istället lägga alla resurser på att modifiera grundambitionen i det framlagda förslaget så att det omfattar två jordbruksskolor och en skogsbruksskola samt en mer kvalificerad sammanhållen vuxenutbildning.

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland