Pressmeddelande från LRF Västra Götaland och Värmland den 2 september 2015

På måndag den 7 september träffas EU:s jordbruksministrar i Bryssel för att diskutera det allvarliga läget i mjölkproduktionen. Det kommer då att bli mycket omfattande bondedemonstrationer utanför rådsbyggnaden. LRF Västra Götaland och Värmland skickar 16 bönder dit för att tydligt markera att krisen är minst lika allvarlig i Sverige som i EU. Se lista bifogad nedan för kontaktuppgifter.

Bakgrund

Sedan förra sommaren har mjölkpriset sjunkit med 25 procent. För ett svenskt mjölkföretag med 70 kor betyder det att nettot försämrats med drygt 300 000 kronor och mjölken kostar nu ofta mer att producera än bonden får betalt för den. Varje vecka lägger fem mjölkbönder ner verksamheten för gott.

Intäkten för varje kilo såld mjölk har den svenske mjölkbonden gemensam med sina kollegor runt om i världen, men det högre kostnadsläget i Sverige, till följd av politiska beslut, gör situationen för svenska mjölkbönder extrem, och läget är nu akut.

Mjölkkrisen är ett symptom på ett större problem. Medan många länder ser sin livsmedels- och energiförsörjning som de absolut mest strategiska områdena att både säkra och utveckla och tar fram långsiktiga strategier och handlingsplaner för livsmedelsproduktionen, så är dessa frågor knappt på agendan i Sverige. Något som ter sig extra märkligt i ett land där konsumenternas stöd för den inhemska produktionen är oerhört stark, visar undersökning efter undersökning. Det arbete som är påbörjat med en svensk livsmedelsstrategi är bra, men situationen för mjölken visar att strategin skulle varit på plats för länge sedan.

I många andra länder tar nu politikerna krafttag för att säkerställa att mjölkbönderna klarar sig igenom krisen. Det är dags för svenska politiker att göra detsamma. Det handlar om beslut och förslag bland annat i kommande höstbudget som stärker mjölkbönderna och det svenska jordbruket:

  • Akuta åtgärder för likviditetsförbättring
    Det behövs snabba åtgärder för att stärka likviditeten hos mjölkföretagen. Använd de så kallade de-minimis-reglerna för likviditetshöjande åtgärder på 15 000 Euro till mjölkbönderna. Dessutom är det centralt att löftet om statliga lånegarantier verkställs och att möjligheten att få respit och uppskov på skatter och avgifter utreds. Just nu lanseras ett paket med likviditetsförbättrande åtgärder i Frankrike – svenska politiker behöver ta liknande initiativ.

  • EU-stöd i tid
    Det är en självklarhet att gårdsstödet och ersättningarna inom landsbygdsprogrammet ska betalas ut så tidigt som EUs regelverk tillåter. Alla förseningar blir kritiska och byråkrati får inte stå i vägen.

  • Ökad återbetalning av dieselskatten
    Det är oerhört viktigt att regeringen står fast vid beskedet i vårbudgeten om en återbetalning till lantbruksföretag och dessutom ökar den till 3 kronor/liter.

  • Miljö- och djurvälfärdsersättning för mjölkbönder

Vi har en beteslag i Sverige som medför merkostnader. LRF arbetar för att lagen måste förenklas och moderniseras och vi har krävt att det ska räcka med 60 dagars bete i hela Sverige samt att det ska vara möjligt med undantag från beteskravet i besättningar med ladugårdar med hög djurvälfärd. Politikerna har inte visat något intresse för våra krav och då måste merkostnaden kompenseras om inte svensk mjölkproduktion ska slås ut.  I Finland – som inte har någon lag – går också de flesta mjölkkor på bete sommartid, men till skillnad från i Sverige får de finländska mjölkbönderna ekonomisk ersättning. Svenska bönder behöver en liknande ersättning på 1 500 kr per mjölkko per år.