LRFs Ungdomsregioner i Västra Götaland har samlats för att ta ställning till Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregions förslag om naturbruksskolorna. Förslaget som blir konkret den 17 september.

Det här är för att vi har känt oss uteslutna från dialogen som enligt stämmobeslutet (paragraf 24, styrelsens yttrande 26, motion 36/2015) tog beslutet att ungdomen skall jobba sida vid sida med LRF Västra Götalandsregionens arbete i denna fråga.

Eftersom ungdomsregionerna i Västra Götaland inte blivit inbjudna på de senaste mötena som har varit, har vi tagit fram egna konkreta förslag i denna fråga.

Förslagen lyder att man kan släppa in andra organisationer som kan hjälpa till att driva och finansiera utbildningen då det har visat sig att det finns intressenter. Även att lokaler under icke undervisningstid kan hyras ut och användas till annan aktivitet.

Man kan även erbjuda andra gymnasieutbildningar på skolorna som har nya och fräscha lokaler. Som exempel på detta; naturvetenskap med mer praktisk biologi, byggprogrammet mm.

För att få ökad beläggning på kurserna kan man lägga ihop kurser för treor och tvåor så att vissa kurser går vartannat år. Kurser som både vuxenutbildningen och gymnasiet har gemensamt kan också läggas ihop.

Ett förslag är också att utnyttja att hyra in sig på stall i närområdet om alla djurslag/inhysningssystem inte finns på skolan.

Den geografiska närvaron är viktig för att fånga upp nya elever och att bibehålla nätverket i närområdet så vi anser att de skolor som finns skall finnas kvar. Då jobben inom de gröna näringarna fördelas oftast via personliga kontakter och överseende med den geografiska skillnaden i landskapet.

Vi har även kommit fram till en rad frågeställningar i och med att förslaget som Naturbruksförvaltningen har gett.

  • Hur skall man hantera större årskullar i framtiden?
  • Var kommer man prioritera Vuxenutbildningen vs Gymnasieutbildningen?
  • Hur skall behovet av kompetent arbetskraft täckas och även nyföretagande? Då föryngringen i branschen behövs.
  • Hur skall begränsningarna som uppkommer vid centraliseringarna så som långa pendlingsavstånd och tillgång till internat lösas?
  • Utifrån sammanfattningen i utredningen anser vi att den säger emot sig själv. Utifrån hur skall vi skapa ett hållbart koncept genom att geografiskt begränsa oss till?
  • Varför ligger förslaget på att stänga dessa skolor?
  • Hur skall man lösa en högre kompetens på mindre praktiska timmar per elev? Då praktisk erfarenhet spelar stor roll för arbetsgivaren.

Utöver våra egna punkter så står vi bakom LRF Västra Götalandsregionens yttrande om utredningen.

Vi alla har ansvaret för att det skall finnas en framtid i de gröna näringarna.

Vi är också övertygande att öppenhet och dialog är den självklara vägen att gå, och ser fram emot fortsatta samtal.

Styrelsen i LRF Ungdomen Väst
Styrelsen i LRF Ungdomen Sjuhärad
Styrelsen i LRF Ungdomen Skaraborg