Vi samtalade bl a om den svenska bondens helt avgörande roll för en hållbar utveckling i Sverige och vad som krävs av statens länsmyndighet för att medverka till det.

Några frågor vi tog upp: Att trots krångel med datasystem göra allt vad man kan för att få ut ersättningarna i år. De har igår tagit beslut om att förlänga säsongsanställd personal för detta trots att de saknar finansiering.

Vi pratade om skydd och skötsel av så kallat formellt skyddad mark. Vi tryckte på att Komet borde bli det allenarådande skyddssättet för ny areal och att skötseln av befintlig måste skärpas för trovärdigheten.

Vi pratade om vikten av enkelhet i dispensförfarandet från det generella biotopskyddet i odlingslandskapet (murar och diken) för jordbrukets utveckling som sedan 1 september 2014 är dispensgrundande.

Vi pratade om behovet av samordning i den fysiska planering Kommunen har att ta hänsyn till och samordna sin fysiska planering med relevanta nationella och regionala mål, planer och program som har betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen (3 kap 4§ PBL). Vi betonade att länsstyrelsen bör kliva in och ställa tydligare förväntningar på samordning av infrastruktur.

Landshövdingen avslutade med att önska sig ett tiopunktsprogram från oss med regler som vi vill se ändrade för att underlätta den gröna näringens utveckling i länet så ditt inspel är välkommet vilka vi ska prioritera. Alltså regler, inte skatter.

Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige