Insändare i Kungälvs-Posten 151020

Vi har med glädje noterat att Kommunstyrelsen lämnat ett kritiskt remissvar till förslaget från Svenska Kraftnät om ny 400 kV-kraftledning Skogssäter-Stenkullen som bl a skall passera Romelanda och Svartedalen. Vi har dock med stor förvåning upptäckt att Miljöpartiet i Kungälv tillstyrker förslaget till ny luftledning och som argument använder möjlighet till robust strömförsörjning och ökad artrikedom i kraftledningsgator.

LRF i Kungälv är självklart för en robust strömförsörjning, men det innebär inte att det måste byggas nya luftledningar och kraftledningsgator. Det finns redan två 400 kV-ledningar Skogssäter-Stenkullen och det finns modern teknik som t ex möjliggör markförlagd kabel med likspänningsteknik med mycket hög kapacitet. Markförläggning sker lämpligen tillsammans med övrig infrastruktur såsom vägar och järnvägar.

Vi betvivlar starkt att artrikedomen ökar när stora ledningsstolpar byggs i närheten av det fågelrika Tjurholmen, i odlingslandskapet och i hagmarker med stor biologisk mångfald. Hur kan en monotont slybeväxt ledningsgata vara bättre än den varierande skog som vårdas av bygdens familjer? Därtill kommer den oro som finns hos de människor som bor i närheten av den tänkta luftledningen.

LRF uppmanar Kungälvs kommun att samverka med Ale, Lerum, Lilla Edet, Trollhättan och Länsstyrelsen för en robust strömförsörjning som både nyttjar modern befintlig teknik och hushåller med mark- och vattenresurser.

Johannes Löndahl, ordförande för LRF:s kommungrupp i Kungälv
Julia Bengtsson, LRF-medlem och boende i Romelanda

Bakgrund till insändaren:

https://kjellbergoco.wordpress.com/2015/10/16/miljopartiet-i-kungalv-tillstyrker-en-dragning-av-kraftledning-genom-kungalvs-kommun/

Kommunstyrelseledamoten, 1:e vice ordförande, i Kungälv Maria Kjellberg-Bordahl har agerat för att den planerade 400 kV-luftledningen (växelström) mellan Skogssäter (Trollhättan) och Stenkullen (Lerum) skall dras helt enligt Svenska Kraftnäts förslag. Detta innebär att bland annat boende i Valler, Romelanda, kommer att bli mycket hårt belastade av två kraftledningar. Dels den befintliga 130 kV som Vattenfall äger och dels den nya 400 kV. Det talas om sambyggnation, alltså samma stolpar, för båda ledningarna och dels parallellgång, ledningarna bredvid varandra. SvK har senare meddelat att stolparna kan bli mer än 68 meter höga, ända upp till 80 meter. De kommer att bli ett dominerande inslag i landskapsbilden.

Här finns underlaget som LRF har svarat på:

http://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbyggnadsprojekt/skogsater-stenkullen/dokument/samradsunderlag-for-kompletterande-samrad-i-omradet-kring-ryd.pdf

LRF hävdar att endast markförlagd likströmskabel kan vara aktuell.

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se