Att markägarnas intresse för naturvård kan tas tillvara vet vi redan så det är inte frågan. I ett femårigt försök 2010-2014 kallat Komet togs intresset tillvara på ett bra sätt. Komet bygger på att markägaren själv tar initiativ och föreslår skyddsvärda områden utifrån en beskrivning från myndigheterna om vilka naturtyper som är viktiga att skydda i det berörda området. På detta sätt undviks det av alla oönskade att staten behöver tvångsköpa enskilda människors mark mot deras vilja.

Dalsland var ett av fem försöksområden i landet. Försöket föll väl ut, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, LRF m fl har tillsammans inspirerat markägare att själva föreslå områden som bör skyddas av naturvårdsskäl. Totalt i landet har skogsägare på eget initiativ anmält drygt 800 områden. Merparten, 84 %, av dessa har höga miljövärden och så mycket som en tredjedel av områdena var tidigare okända för myndigheterna. Totalt har drygt 1100 hektar mark givits formellt skydd enligt miljöbalken. Allt under den stora poängen att det skett genom enskilda skogsägares initiativ, intresse och engagemang istället för med tvång.

Försöksperioden för Komet i Dalsland är slut. Långsiktigt är detta är det enda rimliga sättet att jobba med samhällets formella skydd av skog med höga naturvärden. I grunden är myndigheterna positiva till att permanenta försöket och utvidga det till hela landet. Men man vill att Komet ska vara ett komplement till det traditionella sättet med klassiskt myndighetstvång och motiverar det med att de administrativa kostnaderna var höga (vilket är det naturliga i ett försök) och efterlyser mer pengar.

Vi anser att arbetssättet Komet ska vara allenarådande om de goda effekterna såväl i miljöhänseende som ekonomiskt ska uppnås. Vi utmanar därför nu länsstyrelsen i Västra Götaland att bli föregångare. Vi vill se vår länsstyrelse bli en modern servicemyndighet som fullgör sitt uppdrag genom en äkta och respektfull dialog för dem som berörs av myndighetens arbete och som därför endast arbetar med Komet som metod vid skydd av skog i Västra Götaland.

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland