Presidiet som består av Ronny Johansson, Robert Larsson och Sofia Karlsson var för några veckor sedan inbjudna till landshövding Lars Bäckströms residens i Göteborg, deltog gjorde även Lisbeth Schultze, länsöverdirektör.

Från LRF så framförde vi att Länsstyrelsen snarast bör införa en Nöjd kund undersökning. Det är viktigt att Länsstyrelsen själva tar ansvar för detta som ett led i att stärka sin egen trovärdighet och ge våra medlemmar möjlighet att uttrycka hur de upplever kontakterna med Länsstyrelsen. Vi påpekade att vi hoppades se en förändring i besluten nu när det är möjligt att ge dispens för aktivt jordbruk när det gäller det generella biotopskyddet.

En annan fråga som kom upp var vikten av att stödutbetalningarna prioriteras och kommer så snabbt som möjligt. Vi diskuterade förhållandet mellan pengar avsatta för skydd av natur kontra skötsel av skyddad mark. Det är två olika budgetposter som Länsstyrelsen inte kan flytta pengar mellan, men vårt medskick var då att inte avsätta mer mark än man klarar av att sköta. Vi framförde att vi vill se Länsstyrelsen som föregångare för övriga landet när det gäller skydd av skog och endast använda sig av det som under tidigare försöksperiod kallats Komet. Det innebär att enskilda skogsägare själva tar initiativ utifrån eget intresse och engagemang och själva föreslår mark som avsätts för skydd av naturvärden utifrån en lista som myndigheterna satt upp om vilken typ av naturvärden de vill skydda istället för att staten använder tvingande åtgärder.

Vi fick ett medskick från landshövdingen. Från näringens håll så har vi ofta pratat om regelförenkling och behovet av detta. Hans bild var att det inte blivit färre och enklare regler utan snarare fler och krångligare, en bild vi delar med honom. Han bad oss komma med en lista på tio konkreta regelförenklingar som skulle underlätta för bonden. Skatteregler undantaget. Om vi från LRF inkom med en sådan lista lovade han ta den hela vägen in i regeringen.

Under denna vecka har regelförenklingarna varit en punkt på ordförandekonferenserna. Jag vill tacka alla som deltog för det stora engagemang och alla de förslag ni bidrog med. Men för att verkligen inte missa någon förenkling så uppmanar jag alla som har förslag på regelförenklingar att kontakta mig så att vi sedan kan sätta ihop en så bra lista som möjligt att skicka till landshövdingen. Kontakta mig senast den 22 oktober. Det går bra att maila asofia.karlsson@telia.com eller ringa 0730-38 42 64.

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland