Samråden är bristfälliga och avtalen i många fall dåliga. Detta riskerar bromsa utbyggnaden och skapa problem för nätets framtida drift

LRF anser att ett bra markavtal är grunder för ett fiberprojekt. På Bredbandsforums hemsida (rulla ner till ”vägledande principer och mallar”) finns två avtal som vi tycker svarar upp emot de krav man kan ställa. Det ena är från rådgivningsorganisationen Coompanion och det andra från intrångsexperterna på LRF Konsult. De innehåller rimliga avvägningar mellan nätägare och markägare och med detta som grund så kan man bygga en bra fiberrelation både i byggskedet och under de decennier som nätet kommer vara i drift.

LRF anser också att den praxis som utvecklats där markägare inte får intrångsersättning, endast bör omfatta de nät som ägs lokalt av lokala föreningar. Stamnät mellan byar, samt nät som överlåts/säljs till kommersiell aktör, de ska lösa ut en intrångsersättning i enlighet med gällande lagstiftning

Om man är osäker på det framtida ägandet, så kan man använda LRF Konsults klausul i markavtalet som innebär att intrångsersättningen betalas ut först i händelse av överlåtelse.

Erik Evestam, erik.evestam@lrf.se, 054 54 52 65