Mjölkgård - Womtorp

Konkurrenskraftig mjölkproduktion

Västra Götaland

I satsningen Konkurrenskraftig mjölkproduktion får mjölkföretagare, forskare och rådgivare möjligheten att samverka för att sprida kunskap och få fram nya innovationer som kan stärka svensk mjölkproduktion. Tillsammans vågar vi tänka nytt och lyfter fram aktiviteter som bryter ny mark. Vi testar nya koncept och innovativa sätt att jobba på som komplement till de verksamheter som rådgivningsbranschen redan bedriver.

Exempel på aktiviteter som sker inom ramen för satsningen

  • En fokusgrupp bestående av åtta rådgivare från Jönköpings och Västra Götalands län har bildats för att generera idéer och föreslå innovativa aktiviteter för mjölkföretagarna i regionen. Idéerna ska stärka och rusta mjölkföretagarna inför framtiden.

  • Rådgivarna bjöds i september in till en utvecklande dag på SLU i Skara med presentationer och diskussioner kring företagande och ledarskap, produktionsprocess och närproducerat foder.  Forskare från SLU i Skara och Alnarp samt Högskolan i Jönköping deltog också, samt även LRF Mjölk som informerade om arbetet med den nationella handlingsplanen för svensk mjölkproduktion och projektet Mjölk 2025. Ännu en träff planeras under 2016.
     
  • Mjölkproducenter har bjudits in att genomföra en EDF-analys av sina företag. European Dairy Farmers, EDF, är ett europeiskt nätverk för erfarenhetsutbyte över landsgränserna. En produktkostnadsanalys har gjorts av varje företag, som sedan jämförts internationellt. De trettiotal mjölkproducenter som deltagit kommer sedan att bli inbjudna att delta i erfa-grupper där de tillsammans kan diskutera intressanta frågeställningar och utvecklingsmöjligheter.
     
  • Kompetens, rådgivning och olika verktyg som tas fram i satsningen planeras att finnas på en hemsida som alla svenska mjölkproducenter sedan kan ta del av.

Under våren 2015 startades Konkurrenskraftig mjölkproduktion upp i Västra Götaland och Jönköpings län. Satsingen drivs av LRF i samarbete med SLU i Skara, med Lis Eriksson som projektledare. Ett av målen med satsningen är att inspirera MjölkSverige och förbereda regionens mjölkproducenter att ta nästa steg in i det internationella mjölkprojektet EuroDairy, som startas upp efter beviljad finansiering under 2016.

Tanken är att optimera resursanvändandet hos mjölkproducerande företag och minska gapet mellan forskning och praktik. Deltagare i Konkurrenskraftig mjölkproduktion kommer att ha möjlighet att ta del av den EU-omspännande kunskapsinsamling som planerar att göras.

Kontakt

Lis Eriksson, Projektledare
Telefon: 036-346213
E-post: lis.eriksson@lrf.se