Det särskilda fokus i LRF VG 2016 handlar om skogens tillväxt och värde och din rätt som skogsägare att utveckla ditt skogsbruk efter eget huvud. Vi vill skapa förutsättningar för att ett forsknings- och utvecklingscenter inom skog med fokus på hållbart brukande bildas i Västra Götaland och startar upp 2017. Syftet är att attrahera nya och befintliga skogsmedlemmar samt ge dem bra förutsättningar att utveckla sitt skogsföretagande. Syftet är också att medverka till en ökad lönsamhet i skogsbruket i Västra Götaland.

Vi tänker jobba för att begränsa skadorna av klövvilt, viltstammarna måste komma i balans med fodertillgång. Utgångspunkt är att markägarna skall kunna bedriva lönsammast möjliga produktion utan påverkan av obalanserade viltstammar.

Vi tänker också jobba vidare för att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen snarast och fullständigt övergår till att tillämpa KOMET som tillvägagångssätt i sitt arbete med områdesskydd. 

Vi tänker påverka så att det extra anslag om 400 miljoner kronor över 4 år som Riksdagen anslagit till landsbygdens vägar ska allokeras till satsningar som är betydelsefulla för den gröna näringen.

Vi nyttjar de ingångar vi har i Skogsstyrelsen för att utveckla ett ökat samarbete vid deras ”Kultur i skogen” träffar. Vid dessa träffar diskuteras möjligheten för ekonomisk kompensation för bevarande av kulturella inslag i skogsmiljö

Vi nyttjar de ingångar vi har i SV för att vara få till stånd och delaktiga i fler ”SV-Arena – Skog” som är ett beprövat koncept inom SV där man bjuder in personer med olika ingångar i en fråga till debatt, och moderatorn engagerar publiken till att vara aktiv i diskussionen.

Vi tänker jobba för att det skall bli möjligt och enkelt att nydika i skogen för hållbar produktion och ökad klimatnytta. Vi tänker jobba för att ingen anmälan krävs vid rensning av befintligt dike. Vi vill öka andelen hektar som avvattnas ökas under perioden från nuläge. Målsättningen mäts i meter skogsdike nuläge kontra 31/12 2020. 

Vi vill att kunskapsnivån om skogsproduktionens betydelse ökar i samhället och kunskapen hos medlemmarna om vikten av att avvattna för en hållbar produktion ökar.

Med intrångsfrågor i fokus tänker vi jobba för att när nya ledningar skall fram skall de grävas ned med modern svensk teknik. Målsättningen sträcker sig längre än 2016.

Robert Larsson, regionchef LRF Västra Götaland