I en av länsstyrelsen arrangerat erfarenhetsutbyte diskuterades riskhantering och tillståndsgivning inom vattenskyddsområden. Jag och Bodil Paulsson från Lovanggruppen försökte beskriva lantbrukarnas situation i att vara verksam inom ett vso.

Vi diskuterade bl a hur en tillståndsansökan bör genomföras för att få en enkel, snabb och rättsäker hantering. Detta kräver kompentens både av den som gör ansökan och den som hanterar en ansökan. Här är det viktigt att man också pratar med varandra så att inga missförstånd uppstår. Ett exempel som nämndes var en kommun som gav avslag pga av att lantbrukaren hade ansökt om många preparat. Lantbrukarens syfte var att få en handlingsfrihet för att kunna välja när det uppstår oförutsedda händelser. Kommunen tolkade ansökan som att alla preparat skulle användas och avslog därför ansökan.

Ett annat tips för att förenkla när preparat byter namn är att göra ansökan på aktiv substans. Ett ytterligare tips är att se till så att det står i beslutet att om ändringar behöver göras under tillståndsperioden så ska det räcka med en anmälan till miljökontoret.   

Ett positivt exempel som lyftes var Varas policy om att tillståndsgivningen för verksamhetsutövarna är gratis inom vso. Kostnaden bedömdes vara väldigt liten för VA-kollektivet i jämförelse med nyttan att ha ett bra samarbetsklimat med lantbrukare m fl.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige