Studiens ämne valdes bland annat på grund av följande faktorer:

  • Att jordbrukshistorisk forskning generellt sett är sparsamt bedriven och att jag vill medverka till att tillfoga ny kunskap kring ämnet.    
  • Att det inte finns någon liknande enskild undersökning för Skaraborgs del, som kretsar kring jordbruksorganisering under andra världskriget. 
  • Att jordbrukets organisationshistoria främst har undersökts på central nivå, och mindre på regional och lokal nivå. 
  • Att Skaraborg är ett historiskt viktigt jordbrukslän, varför undersökningsurvalet också på det viset är relevant. 
  • Att valet föll på att undersöka RLF beror på att denna organisation gavs en nyckelroll i förhandlingarna med staten, tillsammans med Sveriges Lantbruksförbund, vilka sedermera fusionerats och utgör dagens LRF. 
  • Samt inte minst på grund av mitt personliga intresse för jordbrukshistoria.

Lantbrukets priskrav under beredskapstiden >>

Harald Persson
Studerar till gymnasielärare på distans inom Högskolan Dalarna i ämnena samhällskunskap och historia, är 25 år gammal och bor i Tibro