Det var Ägande- och Brukanderättsgruppen på LRF som bjöd in till seminariet och utöver förtroendevalda och medarbetare i LRF så medverkade även skogsägarrörelsen och riksdagspolitiker.

Karin Åhman är professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet och hennes genomgång av de rättsliga grunder som äganderätten vilar på fick många i salen att nicka bifall. Samtidigt som det konstaterades att avstegen från denna princip blir alltfler och dessutom förefaller hamna allt längre bort från riksdagens bord.

– Ett fritt företagande är grunden i ett demokratiskt och utvecklat samhälle. Utgångspunkter är att äganderätten är fri och att staten ska avhålla sig från inblandning.

Denna grund innebär inte en total frihet då det naturligtvis finns lagar och regler som styr verksamheten. Och om det finns ett angeläget allmänt intresse så kan äganderätten inskränkas mot ägarens vilja. Men intrånget ska vara så litet som möjligt, det ska vara proportionerligt. Och det ska ge ersättning till den drabbade. Men det är här den stora stridsfrågan återfinns: Vad är ett angeläget intresse och står intrånget i proportion till nyttan?

Marcus Svensson, redaktör för Smålandsposten lämnade sin kommentar och han har sitt skrivande engagerat sig i äganderätten. Han tog några exempel från skogens område där han tycker samhällets signal är märklig:

– Det tragiska i skogen idag är att den skogsägare som sköter sin mark riskerar att staten tar den ifrån honom - eller inför kraftiga begränsningar i brukandet.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där representanter från riksdagens partier fick kommentera de förslag som de lagt i riksdagen kring äganderätten. De berörde bland annat strandskyddet, men trots att fokus för LRF är landsbygden så hade de ändå påfallande svårt att prata om något annat än om bostadsbristen i städerna.

Ett tecken i tiden, måhända?

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se