Vi konstaterade att det är väldigt många myndigheter som har olika uppdrag vad det gäller skydd och underhåll av diken och vattendrag. Var och en agarerar utifrån sin egen måluppfyllelse och det finns ingen som har ett helhetsansvar för att det ska bli funktionellt för olika brukare. Just i diken och vattendrag finns många miljökonflikter inbyggda med bl a vattenförvaltningens krav på att området runt vattendragen inte får brukas eller att diken inte ska underhållas för att gynna biologin i vattenområdet.

Samtidigt har vi stora samhällsutmaningar i att minska klimatpåverkan och få ett fossilfritt samhälle. Här är åker och skog helt centrala tillgångar för att vara en del av lösningen och ska detta fungera måste våra vattendrag ha en fungerande avvattnade funktion.

Vi efterlyste en annan ordning där politiken får en större roll i utarbetandet av vilken samhällsutveckling vi vill ha och vad vill vi uppnå med exempelvis miljöpolitiken. I dag få juridiken för stort utrymme i processen vilket blir mycket komplext när olika myndigheter med olika uppdrag drar åt olika håll.

Vi pratade också om möjliga lösningar för att underlätta tillståndshanteringen för den småskaliga vattenkraften. Här känns det som det finns en bred politisk vilja att få till en ordning där det inte ska kosta skjortan att få ett miljötillstånd. Men här återstår ytterligare arbete att komma i mål med detta. 

Christer Jansson
LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se