Runt om i landet finns cirka 13 000 sådana och i 200 fall har det delats ut förelägganden av Länsstyrelserna där det avkrävs tillstånd om fortsatt verksamhet alternativt utrivning. Fler förelägganden är att vänta.

För LRF är det här en viktig fråga. I det korta perspektivet handlar det om tusentals personer på landsbygden som hamnar i en ohållbar ekonomisk situation, som dessutom riskerar få stor påverkan på de bygder anläggningarna finns i.

I en förlängning kan det också drabba aktiva och inaktiva dikningsföretag där ett stort ekonomiskt och juridiskt ansvar läggs på den enskilde. Ett ansvar som inte står i proportion till eventuellt uppnådd miljönytta.

LRFs arbete består i en omfattande politisk påverkan. Vår målsättning är ett omtag kring vattenverksamheten där fokus handlar om miljöåtgärder – inte om dyrbara juridiska processer. Samt att staten måste ta ett större ansvar för dessa åtgärder. Vi motsätter oss också synen att vattenkraft och dammar skulle vara ett stort miljöproblem.

På vår hemsida kan du läsa mer om de ageranden som vi gjort på området >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert, erik.evestam@lrf.se, 054-54 52 65