Det var också dessa stöd som var de första Länsstyrelserna kunde börja handlägga. Det skedde i början av hösten 2015. Under oktober och november 2015 öppnade också möjligheten att söka de flesta andra stöd. För att Jordbruksverket skulle få kopplingen mellan ansökanssystemet/mina sidor och handläggningssystemet att fungera fanns mellan 22 oktober 2015 och den 14 mars 2016 ingen koppling mellan de båda systemen. Detta innebar att Länsstyrelserna först den 14 mars i år kunde se alla ansökningar och de kompletteringar som kommit in i äldre ärenden. M a o var det då handläggningen kunde starta fullt ut.

De ansökningar som kom in fram till och med augusti 2015 ska inom respektive åtgärd ses som en ansökansomgång. Det innebär att alla ansökningar om investeringsstöd till djurstallar som kom in från september 2014 och fram till slutet av augusti ska vara med vid samma beslutstillfälle och konkurrera med varandra. Detsamma gäller alla ansökningar om investeringsstöd i bredbandsutbyggnad som inkom under samma tid. Dessa tidiga ansökningar prioriteras i handläggningen för att beslut ska kunna fattas så snart som möjligt. När det gäller bredbandsstödet togs det första beslutet i slutet av mars. 16 föreningar fick sitt stöd beviljat. Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om resterande ansökningar till bredbandsstöd så långt budgeten räcker i slutet av april, maj och juni.

När det gäller ansökningarna till investeringsstöd för djurstallar är handläggningsprocessen mer komplicerad och bedömningen av urvalskriterier mer omfattande. Eftersom alla ca 140 ansökningarna ska bedömas och rangordnas i förhållande till varandra kan inget beslut tas förrän alla dessa ansökningar fått sin urvalspoäng. Detta räknar vi med kommer vara färdigt så att beslut kan tas i slutet av juni.

I dagsläget prioriteras handläggningen av dessa tidiga ansökningar så att de som väntat längst ska få beslut så snart som möjligt. Det innebär också att handläggningen av senare inkomna ansökningar beräknas komma igång ordentligt i slutet av sommaren. De första besluten som gäller stöd till andra insatser än bredband och djurstallar väntas tas i slutet av september.

När det gäller utbetalningar till beviljade ärenden öppnade möjligheten att ansöka om förskott den 12 april. Handläggningen av dessa väntas kunna påbörjas under maj då systemet ska vara klart. Förutsättningarna för handläggningen av del- och slututbetalning kommer enligt Jordbruksverkets prognos att vara på plats någon gång under sommaren. Länsstyrelsen kommer att påbörja handläggningen och besluta om utbetalningar så snart regler och system finns på plats.

Ingrid Guldbrand
Tf enhetschef Landsbygdsavdelningen Länsstyrelsen Västra Götaland, ingrid.guldbrand@lansstyrelsen.se eller
010-224 56 64