I 12 av fallen har regeringen upphävt Länsstyrelsens beslut från 2014 och i ytterligare 9 fall myndigheten självmant startat om processen. Den nya remissen ligger ute till den 29 april och det är viktigt att även denna gång göra sin röst hörd. Tidigare yttranden och överklaganden gäller i princip inte längre.

Bakgrunden till omtaget är att Länsstyrelsen inte kungjort besluten från 2014 i rätt antal tidningar. Dessa formaliafel gjorde att regeringen upphävde och återförvisade besluten till Länsstyrelsen i 12 fall där beslutet överklagats. Men då myndigheten upptäckt att samma fel gjorts i ytterligare 9 kommuner så återstartas processen även där.

Eftersom de ”verkliga” skäl som många anfört i sina överklaganden inte granskats av regeringen, så är det viktigt att åter yttra sig och vara beredd på att överklaga om beslutet anses gå i fel riktning.

Utöver alla de argument som framfördes i förra omgången så har ny kunskap kommit in. Strandskyddsdelegationen har i sitt slutbetänkande konstaterat att de lättnader att bygga på landsbygden inte blev av. Dessutom går det att ta lärdom av hur andra län hanterat samma fråga. LRF kommer därför yttra sig och regionen kan stötta de kommungrupper som önskar göra det samma.

Utöver remisshanteringen i de 21 kommunerna så har Länsstyrelsen i 12 fattat tillfälliga beslut om utökat strandskydd som är identiskt med remissunderlaget – i väntan på de ”riktiga” besluten.

Dessa anser LRF är felaktiga och har därför uppmanat markägare att överklaga dem.

  • Länsstyrelsens tillfälliga beslut vilar på strider mot rättsordningen. I miljöbalken saknas lagstöd för att kunna förordna om ett tillfälligt utvidgat strandskydd på sätt som länsstyrelsen nu gjort, säger Ulf Ståhl, jurist på LRFs Ägande- och brukanderättsgrupp.

Här hittar du remisserna i de berörda kommunerna >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se