Det finns omkring 13 000 dammar och vattenkraftverk runt om i landet och de senaste åren har det pågått en intensiv tillsyn mot dem. 124 anläggningar har fått förelägganden om att söka tillstånd och detta är – tillsammans med de avkrävda miljöåtgärderna – en kostsam process.

LRF har krävt att det måste tas större hänsyn till de små verksamheternas förutsättningar med enklare tillståndsprocesser och en hållbar finansiering. Att den enskilde ska stå för alla kostnader anser vi vara orimligt.

Bland dem som motionerat till riksdagen i ämnet finns flera från Västra Sverige: Lars Tysklind (fp), Annika Qarlsson, Ulrika Karlsson och Daniel Bäckström (c), Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (m). Deras motioner kommer nu bifallas av riksdagen då Alliansen och Sverigedemokraterna är eniga om att det behövs ett nytt system för den småskaliga vattenkraften.

När frågan hanterades i Civilutskottet motiverades bifallen så här:

”Utskottet anser det vara en rimlig målsättning att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter ska ha tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken. För att detta mål ska kunna uppnås på ett bra och effektivt sätt är det en förutsättning att tillståndsprocesserna är flexibla och kan anpassas så att inte utövare av småskalig vattenkraft får orimliga kostnader vid nya tillståndsprövningar.”

Detta ”tillkännagivande” från riksdagen är ett viktigt besked och en signal till regeringen inför den proposition på vattenverksamheter som den ska lägga i september i år.

Mer om LRFs arbete hittar du under länken Vattenfrågor, på LRFs hemsida.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se