Regeringen har i ett par beslut upphävt Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd. Detta på grund av att man inte kungjort besluten på rätt sätt. I 21 kommuner är det därför en förnyad remisshantering.

LRF förnyar därför sin kritik i följande punkter:

  • Utökningar av strandskyddet ska ske i enskilda fall. Länsstyrelsen har dock genat i kurvorna och inkluderat såväl vägar, järnvägar och befintlig bebyggelse vilket vi anser strider mot regelverket.
  • I många fall är den nya strandskyddslinjen identisk med den gamla vilket visar att det inte skett någon genomlysning över vilket skydd som är nödvändigt.
  • Förslagen saknar landsbygdsperspektiv då områden med lågt bebyggelsetryck får utökade restriktioner.
  • Vi utgår ifrån att de beslut som väntar senare i år kommer visa att Länsstyrelsen tagit intryck av de senaste årens stora debatt och omfattande kritik mot hanteringen.

LRF Västra Götaland anser fortsatt att det generella strandskyddet på 100 m, tillsammans med den generösa allemansrätten, tillgodoser de ändamål som strandskyddet är satt att bevaka. Endast i tydligt motiverade undantag finns det skäl till utökning.

Vi förnyar också kravet på att jord- och skogsbruk –oavsett storlek – inte ska begränsas av strandskyddet.

LRF Västra Götalands yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se