Flera medlemmar har uppmärksammat att en del kommuner har blivet mer restriktiv med att ge tillstånd för att använda glyfosat inom vattenskyddsområden. Bakgrunden till detta är dels den pågående prövningen av glyfosat i EU, dels att myndigheterna anger att det är svårt att beräkna ett eventuellt läckage i beräkningsverktyget Macro DB som nu kommunerna i större utsträckning använder vid tillståndsprövning. Motivet anges vara att läckaget kan vara partikelbundet och är därför svårt att beräkna.

Borås kommungrupp har agerat i frågan och gjort en skrivelse till miljönämnen i frågan >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se