Regeringen överlämnade 16 juni en remiss till Lagrådet ang vildsvin och viltskador, vilket är sista steget innan en proposition kan läggas till riksdagen.

Regeringens förslag:

Det ska införas ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska ges rätt att i enskilda fall besluta om undantag från förbud mot utfodring av vilt.

Länsstyrelserna ska utöva tillsyn över att föreskrifter och beslut om utfodring av vilt följs. Länsstyrelserna ska få besluta de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen. Sådana beslut ska få förenas med vite. Besluten ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Läs hela Lagrådsremissen >>

– Grundförslaget är positivt. Det är bra att regeringen tar utfodringen på allvar. Den har tyvärr gått till överdrift på rätt många ställen i Götaland, säger LRFs jakt och viltexpert, Anders Wetterin, till Land Lantbruk.

Land Lantbruk - Regeringen vill begränsa vildsvinens härjningar >>