Aktiviteten ingår i ett dialogprojekt om ”Fysisk påverkan i jordbruksvatten”, dvs åtgärder som påverkar vattendragets utseende, dess kontakt med omgivande kanter och djurlivets vandringsvägar. Tidigare har tre andra vattendrag besökts i Skåne, Östergötland och Hälsingland.

Syftet med projektet är att öka kunskapen kring åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner (EFK), ta fram remissunderlag för tillämpning av undantag (KMV) i områden med markavvattning, samt testa ett urval av de föreslagna åtgärderna (EFK och tvåstegsdiken) och analysera dess effekter på jordbruksproduktionen (i detta fall Friaån).

Förutom deltagare från Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Västerhavets Vattenmyndighet och Länsstyrelsen så deltog Håkan ”HåPe” Persson och Fredrik Gustavsson från Töreboda kommungrupp, lantbrukarna Tomas Rosman, Nils-Åke Nilsson och Harald Nilsson samt Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige och undertecknad Monica Didriksson.

Förmiddagen ägnades åt föredragningar av Marcus Lundmark, Jordbruksverket och Katarina Vartia, HaV. Syftet var att testa av extremvarianten på ekologisk funktionella kantzoner (EFK); zon på 30 m på var sida om diket, ingen rensning, inga betesdjur, inga maskiner inom det området. Åtgärden ger också indirekta effekter eftersom en försumpning utanför EFK kommer att ske under en längre tid. Upplevde att Jordbruksverket vill få stöd i att få bort/minimera den åtgärden. Idag finns den inom skogsbruket. Konstruktivt lyssnande attityd från deltagande myndigheter och mycket bra inlägg från oss LRF-are, kryddat med mustigt språk;-).

En aha-upplevelse under eftermiddagens fältbesök var, att eftersom vattendragen inte är spikraka, så finns områden längs dessa som ger en ekologisk nytta ... Diskuterades också konsekvenserna av två-stegs-diken samt vad som händer då en nedgrävd kulvert tas bort ...

Dagens dialog kommer att återkopplas till deltagarna, minnesanteckningar kommer där vi har möjlighet att komplettera!

Eller som HåPe, ordförande i Törebodas kommungrupp, uttryckte det ”Tärningen är kastad!” Det finns en allmän frustration kring svenska myndigheters förmåga att tänka i ”stuprör” och vi saknar förmågan att skapa lösningar med fokus på helhetssyn. Jag upplever att en process i dialogmötesform ger en möjlighet till konstruktiva lösningar och ger också ökad kunskap hos deltagande aktörer.

För övrigt en underbar dag i det vackra Skaraborg med den fina gårdsmiljön på Slätte Gård, området runt Göta Kanal och Lutabyttan vid Fredsbergs mosse och all vacker raps.

Monica Diriksson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland,
monika.didriksson@telia.com