– Äntligen får 3 kapitlet 4 § en innebörd i praktiken säger Nils Mellin, ordförande i LRF Uddevalla kommungrupp, när Miljödomstolen utan att pröva målet i veckan fastställde länsstyrelsens beslut att upphäva Uddevalla kommuns beslut att få bygga 8 hus på god åkermark. Länsstyrelsens beslut bygger på att åkermark ej skall bebyggas om alternativ finns.

– För oss i kommungruppen, där vi arbetat intensivt med frågan, är det med stolthet vi tagit emot detta beslut, säger Nils Mellin.

3 kap Miljöbalken. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Mark- och miljödomstolens beslut >>

Artikel Bohuslänningen 160923 >>

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se