Så på torsdagen kom då till slut regeringens syn på vattendirektivets åtgärdsprogram. På flera punkter så stödjer regeringen LRFs synpunkter. Man anger att lantbrukets åtgärder ska så långt som möjligt finansieras via landsbygdsprogrammet. En liten varningsflagg är ju att det finns begränsade resurser i landsbygdsprogrammet, mer pengar behöver skjutas till, alternativt att ambitionerna sänks.

Regeringen har beslutat att Jordbruksverket ska arbeta med rådgivning för att minska läckage av fosfor och växtskyddsmedel. Vattenmyndigheterna ville här istället använda lagstiftning för att nå målen.

Regeringen underkänner också konsekvensanalyserna vilket också LRF har kritiserat hårt då de varit undermåliga och inte uppfyllt lagstiftningen.

Regeringen tillrättarvisar också vattenmyndigheterna i att åtgärdsprogrammet ska enbart syfta till att uppfylla miljökvalitetsnormerna, inte andra miljömål.

Avslutningsvis trycker regering på vikten ”en inkluderande process med alla berörda” för ett lyckat åtgärdsarbete.

Nu skickas åtgärdsprogrammet tillbaka till vattenmyndigheterna för beslut i december.

Sett till hur förslaget såg ut från början kan vi konstatera att LRFs engagemang på alla nivåer har gjort en stor skillnad!

Läs regeringens beslut i sin helhet >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se