Vi kommer då att stämma av vår tiopunktslista som vi med hjälp av lokalavdelningarna samlade in i fjol höstas med de mest prioriterade åtgärderna i för att utveckla jord- och skogsbruksproduktionen i VG. Därutöver ska vi bland annat diskutera hur områdesskyddet i skogen ska fungera framöver.

Markägarnas intresse att bidra i naturvårdsarbetet i skogen är en stor resurs som är viktig för samhället att ta till vara, som gör arbetet effektivare och resultaten bättre. Länsstyrelsen är ansvarig och har frågan i sina egna händer att välja hur det ska bli.

I ett femårigt försök, bl a i Dalsland, kallat Komet har markägarnas intresse tagits tillvara på ett bra sätt. Komet bygger på att markägaren själv tar initiativ och föreslår skyddsvärda områden utifrån en beskrivning från myndigheterna om vilka naturtyper som är viktiga att skydda. Den stora poängen är att skydd skett genom enskilda skogsägares initiativ, intresse och engagemang istället för med tvång.

Försöksperioden för Komet i Dalsland är slut. Långsiktigt är detta det enda rimliga sättet att jobba med samhällets formella skydd av skog med höga naturvärden. I grunden är myndigheterna positiva till att permanenta försöket och utvidga det till hela landet. Men nu jobbar man bara efter Komet endast ska vara ett komplement till det traditionella sättet med klassiskt myndighetstvång. Det tycker vi i LRF VG absolut inte är tillräckligt.

Komet måste vara allenarådande om de goda effekterna såväl i miljöhänseende som ekonomiskt ska uppnås. Vi utmanar därför nu länsstyrelsen i Västra Götaland att bli föregångare. Vi vill se vår länsstyrelse utvecklas vidare i sin riktning som en modern servicemyndighet som fullgör sitt uppdrag genom en äkta och respektfull dialog för dem som berörs av myndighetens arbete och som därför endast arbetar med Komet som metod vid skydd av skog i Västra Götaland. Nu får vi se hur de svarar upp mot den förväntan nästa fredag.

Samverkansmöte mellan LRF Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 161202 >>

Vill du göra inspel är du välkommen att höra av dig till nån av oss från LRF som deltar.

Minnesanteckningar från samrådsmöte mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och LRF Västra Götaland – 160503 >>

Länsstyrelsens nulägesredovisning i våras på LRFs tiopunktsprogram >>

10 prioriterade regelförenklingsönskemål överlämnade till länsledningen >>

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Götaland, robert.larsson@lrf.se