"Angående SVT Nyheters inslag
Enkla lösningen för klimatet – som ingen vill prata om”

Program skall vara sakliga och opartiska. Det här inslaget är raka motsatsen.

Programmet har inte låtit andra åsikter komma till tals utan inläggen har fått stå oemotsagda.

Att nötkreatur ingår i ett kretslopp med fotosyntesen framgår inte. I motsats till kol och olja som är fossil omvandlar idisslare gräs till mjölk, kött och skinn. Gräset tar upp de koldioxidekvivalenter som nötkreaturen producerar.

Programmet drar all köttproduktion över en kam. Att svenska naturbetesmarker är helt beroende av mulbetare framgår inte.

Man kan tro av programmet att svenska kor är ensamt skyldiga till avskogningen i världen. Sammanhangen är betydligt mer komplicerade än så.

Den soja som svenska nöt äter är i princip certifierad. Arbetet med odla svenska proteingrödor är intensivt för att slippa import. Inget av detta framgår.

Över huvud taget saknar inslaget de krav som måste ställas på att förklara biologiska sammanhang där fotosyntesen är en viktig del. Framförallt gräsvallar binder växthusgaser och bidrar till ett bättre klimat. Att bara sikta in sig på köttet som det stora klimathotet är förvånansvärt. Att energiproduktion, resor, byggnation är betydligt större användare av fossil framkom inte alls. Gräsätare som nötkreatur bidrar till att hävda ängs- och hagmarker som är starkt hotade. Det största hotet mot dem är faktiskt bristen på betesdjur.

Sammantaget anser vi att programmet är osakligt, tendensiöst och inte ser de biologiska sammanhangen när de olika delarna i inslaget rycks ur sittsammanhang."