Jag tror inte det är något av de stora bolagen som i dag begär att markägaren ska fälla träden, inte minst för att det är olämpligt ur säkerhetssynpunkt då de kan riskera att falla på ledningen. De brukar i stället tillämpa det som står i de avtalsformulär som Energiföretagen Sverige rekommenderar ska användas nu.

Där står det att ledningsägaren har rätt att fälla träd som utgör fara för ledningen men att träden tillhör markägaren. Det står även att ledningsägaren ska erbjuda markägaren att avverka träden om ”så kan ske enligt ledningsägarens bedömning”. Om ledningsägaren inte erbjuder markägaren att avverka eller markägaren inte åtar sig att avverka står det att ledningsägaren får ta hand om virket men ska då först lämna erbjudande om köp av virket.

Tanken är alltså att markägaren ska få välja mellan att avverka själv och få ersättning för merkostnaderna eller sälja träden på rot till ledningsägaren. Vid underhållsröjning gäller detta dock endast träd utanför engångsersatt område. Inom engångsersatt ledningsgata behöver ledningsägaren inte ersätta virkesvärdet vid framtida röjning. Då ledningsägaren avverkar träden ska ledningsägaren se till att virke och avverkningsrester inte lämnas kvar så att det uppstår fara för insektsangrepp, hinder för virkestransporter eller mer än obetydlig olägenhet för pågående markanvändning.

Om ledningsägaren tar hand om virket eller inte tror jag i första hand beror på hur stor mängd det rör sig om. När det gäller enstaka träd som fälls vid underhåll av ledningsgator brukar nog ledningsägarna lämna kvar virket om det inte är så mycket att det måste tas bort pga reglerna jag nämnde ovan. Ledningsägarnas inställning är att fällning och kvarlämnande av sådana enstaka träd ryms inom begreppet ”obetydlig skada” och därför inte behöver ersättas om markägaren har ett elabonnemang (och det har ju de flesta). Det följer av abonnemangsvillkoren. Det är nog bara vid nybyggnad av ledning eller breddning av ledningsgator som ledningsägaren erbjuder sig att lösa in och transportera bort virket.

Margareta Holmquist Kindlund
Lantmätare, LRF Konsult, 0470-74 57 54