De konkreta förslagen till förenkling ser vi inte än, mer än en ambition att öka konkurrenskraften och volymen i svensk livsmedelsproduktion. För ganska exakt fem år sedan var förslaget till ny jordbrukspolitik 2014-2020 ute på remiss. I ett remissvar från länsstyrelsen i Västra Götaland hittade jag i ett citat som nu omedelbart borde förverkligas med strategins mål som riktlinje:

"Länsstyrelsen konstaterar att ordningen med tvärvillkor är en mycket stor källa till oro hos lantbrukarna, liksom att den ger upphov till omfattande myndighetsadministration inklusive att den utgör ett svårkontrollerbart moment med flera subjektiva bedömningar. Tvärvillkoren täcker ett mycket brett spektrum av områden och det är krävande för lantbrukarna att hålla sig så informerade om dessa att de kan tolka vad de olika bestämmelserna innebär. Oron grundar sig i osäkerhet om ifall den egna tolkningen överensstämmer med den uppfattning som en kontrollant kan komma att ha."

Det vore väldigt bra om en ny myndighetschef vid länsstyrelsen kan ta sig an att förverkliga en radikal förenkling av tvärvillkoren som en av sina första uppgifter. Det är en sån regelförenkling som varje bonde skulle märka i sin vardag.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se

Kortversion: En livsmedelsstrategi för Sverige >>

Regeringens proposition: En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet >>