Styrelsen fick en mycket inspirerande föredragning och dialog om den stora nytta AgroVäst skapar för det gröna näringslivet i regionen.

AgroVäst identifierar bondens behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen. Nära kontakter med det praktiska lantbruket är ett signum för AgroVäst. AgroVäst genererar därefter ekonomiska resurser för att initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen, och samhället i stort. AgroVäst har en mäklarfunktion mellan den gröna näringens företag, forskning och finansiärer med syfte optimera nyttan av gemensamma resurser.

Följande effektmål styr vad AgroVäst ska åstadkomma fram till år 2020:

 • Jordbruksarealen där precisionsodlingskoncept tillämpas har ökat.
 • Lantbrukare som tillämpar precisionsodlingskonceptet har förbättrat sin lönsamhet.
 • Lantbrukare som tillämpar precisionsodlingskonceptet har minskat sin miljöpåverkan.
 • Lantbrukets behov av inköpt energi har minskat.
 • Produktion av förnybar energi har gett ökad sysselsättning inom lantbruket.
 • Regionens nöt- och lammköttsproduktion har ökat sin konkurrenskraft.
 • Näringens aktörer har fått ökad kunskap om faktorer som påverkar köttkvaliteten hos nötkreatur och lamm.
 • Näringens aktörer har fått ökad kunskap om ”Djur som naturvårdare” – hur vi kan uppnå så stor miljönytta som möjligt och samtidigt få en lönsam produktion.
 • Utnyttjandet av protein från vallen har förbättrats, vilket gett ökad andel gårdsproducerat protein och därmed ökad lönsamhet för lantbrukaren.
 • Kompetensen hos lantbrukare och rådgivare om grovfodrets kvalitet, djurens skötsel och hygien och dess inverkan på mjölkkvalitet samt djurhälsa har ökat.
 • Lantbrukarnas kunskaper om arronderingens betydelse för gården har ökat.
 • Långsiktigt hållbara åtgärder för att bibehålla och öka bördigheten genomförs i ökande grad.
 • Långsiktigt hållbara åtgärder för att minska näringsförlusterna genomförs i ökande grad.
 • Långsiktigt hållbara åtgärder för att klara ökande vattenflöden genomförs i ökande grad.
 • Antalet produkter och tjänster som produceras inom trädgårdsnäringen har ökat.
 • Antalet företag inom trädgårdsnäringens primärproduktion har ökat.
 • Företagen inom trädgårdsnäringens primärproduktion har ökat sin konkurrenskraft.
 • Lantbrukarnas kompetens i riskhantering har ökat.
 • Lantbrukarnas kompetens i hantering av komplexa finansieringsfrågor har ökat.
 • Lantbrukarnas marknadsorientering har ökat.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se