Viktor Larsson från Skara Stift berättade om deras verksamhet och förklarade hur deras utarrendering av mark och gårdsarrende fungerar.

Den största lärdomen var att vårt kyrkoval är viktigt eftersom det påverkar vilka som bir invalda att fatta beslut kring all areal som stiften och kyrkan har och som indirekt påverkar i stor utsträckning även för den som vill bruka jord och alla i övrigt. Det är viktigt att rätt kompentens finns på rätt plats, att erfarenhet och kunskap finns i beslutsfattarnas grupp. Tyvärr är det i nuläget mycket lite kunskap om jordbruket inom Egendomsnämnden, vilket resulterar i att åtgärder inom miljöperspektiv med mera kan bli orimliga istället för mer rimlig åtgärd på rätt plats.

Stiftet arrenderar ut 9 725 ha åker varav 50 stycken gårdsarrenden. För att arrendera mark av kyrkan gäller det att vara uppmärksam på då de annonserar om arrende. Därefter se till att göra en tydlig kalkyl med rimliga beräkningar om avkastning, ekonomi, framtid och ett rimligt arrendepris. De väljer inte den som erbjuder högst utan den som har en rimlig och tydlig kalkyl på lönsamhet och avkastning.

På en arrendegård är det jordägaren (stiftet i detta fall) som står för byggnader på fastigheten, det är arrendatorns uppgift att underhålla tak och väggar med mera, exempelvis måla väggarna och se till att takpannor ligger rätt.

Per-Anders Freyhult från Västra Sveriges Arrendatorsförening berättade om vad en arrendator eller blivande arrendator behöver tänka på och vilka hjälpmedel som finns för den som ska arrendera eller arrenderar. Innan avtal skrivs och så vidare är det viktigt att se till så du vet hur marken du vill arrendera ser ut, vilka hinder som kan uppkomma exempelvis analysera skicket på dräneringen och brunnarna, vilken avkastningsnivå kan denna marken hålla och så vidare.  

David Johansson från styrelsen LRF Ungdomen Skaraborg berättade sin personliga erfarenhet av att arrendera av stiftet och hur det är att göra ett generationsskifte på en arrendegård. David har förutom gården också ett eget renseri där han legorensar utsäde.

Alla var med i diskussionen och både Per-Anders och Viktor berättade kring hur det fungerar med arrende och vart det går att söka hjälp om det blir så att jordägare och arrendator inte kan komma överens. Då finns arrende- och hyresnämnden som kan hjälpa till att medla mellan parterna för att komma fram till ett beslut som ska vara gynnsamt för båda.

Det var en mycket intressant kväll med bra diskussioner och mycket ny kunskap, deltagarna var mycket flitiga att ställa frågor och själva berätta om erfarenheter och funderingar. Det kommer att anordnas liknande träffar i framtiden för fortsatt kunskapsutveckling och inspiration. 

Tack till alla som var med och gjorde denna kvällen intressant och inspirerande, det finns mycket att lära sig och mycket erfarenheter att dela med sig och få inspireras av! 

Emilia Astrenius Widerström, lillamy29@hotmail.com
Frida Andersson, hildafrida91@gmail.com

LRF Ungdomen Skaraborg