LRF jobbar framförallt med markägarfrågan och vi betonar framförallt att det behöver finnas en tidig dialog mellan markägare och nätbyggare.

  • Skador ska självklart återställas och/eller ersättas.
  • Kabeln ska inte förhindra jord- och skogsbruk och i likhet med alla andra kablar ska kostnadsfri utsättning ske inför grävarbeten.
  • Om markägaren vid exv en täckdikning behöver korsa fiberkabeln, ska nätägaren betala för merkostnaderna.

LRF Konsults intrångsgrupp och Coompanion har tagit fram ett markavtal som balanserar parternas intressen på ett bra sätt. Detta hittar du en bit ner på denna länk >>

När det gäller ersättningsnivåer för intrånget så har man som markägare rätt till detta, men nivåerna varierar kraftigt. Från ingenting alls upp till 20 kr/löpmeter. Än viktigare än ersättningen är dock att kabeln läggs så att den inte utgör ett hinder för det framtida brukandet.

Med ett gott samarbete kan bredbandsprojektet bli den goda kraften som många bygder behöver. Då blir det ett robust nät med få avbrott – och det tjänar ju alla på!

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se