När jag blickar tillbaka på 2016 är det, förutom den efterlängtade livsmedelsstrategin, två områden som jag vill nämna - skogen och äganderätten.

Skog

LRF VG har verkligen bidragit till arbetet med att skapa ett reellt erbjudande för våra medlemmar som äger skog – vi är långt ifrån i mål ännu men inledningen känns lovande. Vi harengagerat oss i ett antal ärenden med tydligt skogligt fokus, vissa av dem har vi vunnit såsom ärendet med ”bombmurklan”, andra är vi mitt upp i.

Skogsfrågorna kommer vara högt på agendan även framåt, inte minst på grund av den nationella skogsstrategin där bl a översyn av nyckelbiotopsbegreppet ingår, men också i det fördjupade samarbetet mellan LRF riks och regionerna kring vårt gemensamma skogliga erbjudande.

Äganderätt

Äganderättsfrågorna är alltjämt högt på dagordningen. Dessa frågor enar oss LRF-medlemmar oavsett produktionsform. Styrelsen för LRF VG och inte minst undertecknad vill understryka att äganderätten är hotad! Vi måste ständigt vara på vår vakt för att inte hamna i bakvattnet från klåfingriga byråkrater och smygförstatligande av privat egendom. För några år sedan fick jag frågor från LRF-medlemmar huruvida LRF hade glömt bort äganderätten eller om man inte jobbade med den lika hårt längre? Svaret är självfallet ett tydligt ”NEJ”.

Dagligen arbetar vår personal och vi förtroendevalda i LRF VG enträget vidare med äganderättsfrågorna, stora som små. Det är särskilt glädjande att vi genom den långsiktiga satsningen ”Det Goda Ägandet” har skapat utrymme för ytterligare personal och andra resurser för att understödja arbetet.

Vi har engagerat oss i ett antal prejudicerande ärenden såsom ”bombmurklorna” och strandskyddsdispenser för betande djur – det lär bli fler. Det är av största vikt att LRF håller hög, mycket hög, profil i de äganderättsliga frågorna!

Peter Tagesson
Gällstad, styrelseledamot LRF Västra Götaland, peter@majblommegarden.se