Lunchmöte fredag med Johan Hultberg (m), ledamot i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Carin Ramneskär (m), oppositionsråd i Uddevalla och Christer Jansson, vattenexpert på LRF Västra Sverige om bl a farhågor kring den kommande vattenverksamhetsutredningens förslag runt fler regelbördor på landsbygden i form av t ex tillståndsplikt även för befintliga dikningsföretag och länsstyrelsen VGs unika krav på vattendom för att utöka mjölkproduktion.

Vi lyfte också hur länsmyndigheten väljer att komplicera de inriktningsbeslut Riksdagen tagit om förenklingar i såväl strandskyddet som det generella biotopskyddet i odlingslandskapet och hur viktigt det därför är med tydliga regleringsbrev till myndigheterna om vad politiken faktiskt vill se ska åstadkommas med mer tillväxt på riktigt i jorden och skogen Sverige med hjälp av fotosyntesen.

Vi pratade också om livsmedelsstrategins tydliga mål som nu måste omsättas i handling bl a när det gäller exportfrämjande åtgärder och att regleringsbreven till myndigheterna tydliggör att konkurrenskraft i svenskt jord- och skogsbruk är prioriterad från politiken.

Vi diskuterade även avsättningar till naturreservat som tar ny fart och inte längre bygger på enbart frivilliga avtal som Komet gjorde som försök i bl a Dalsland 2010-2015 och där staten samtidigt inte klarar att sköta de reservat de köpt in tidigare, 58 av VGs drygt 500 naturreservat saknar helt eller uppdaterad skötselplan.