Från LRFs sida vänder vi oss mot dåligt underlag och dålig info till markägare. Processen har pågått sedan 2009. Troligen fortsättning är att Vattenfall lämnar in en ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen som efter handläggning skickas ut på remiss för att sedan fatta beslut. Beslut är sedan överklagningsbart till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt och därefter kan prövningstillstånd begäras vid Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Katarina Johansson, kommungruppens ordförande, har lyft frågan till den nya kommunledningen i Stenungsund för att få kommunen att agera. LRF anser att en översyn över samtliga ledningar behövs på hela sträckan för att uppnå minsta möjliga intrång och bästa modernitet i ledningsnätet. LRF i Västra Götaland har som policy att verka för markförläggning tillsammans med övrig infrastruktur.

Kommungruppens samrådssvar till Vattenfall Eldistribution AB 170308 >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se