Havs- och vattenmyndigheten förordar dialog och samverkan, och vill att länsstyrelserna fokuserar mer på åtgärder. Det framgår av den intervju vi gjort med avdelningschef Björn Sjöberg.

Björn Sjöberg är avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten som har ett vägledande ansvar över länsstyrelsernas arbete med den småskaliga vattenkraften. Vi fick en intervju med honom i samband med Havs- och vattenforum i Göteborg. Under mötet hölls ett seminarium där positiva exempel på dialog och samverkan i arbetet med dammar och kraftverk fördes fram. Och att en fokusering på åtgärder gett bättre resultat än den stelbenta myndighetsutövning som förordats av kammarkollegiet.

Av intervjun framgår att Björn Sjöberg vill att länsstyrelserna arbetar mer med dialog och samverkan, och att arbetet mer bör fokuseras på åtgärder, för att skapa miljönytta, och mindre på juridiska processer. Havs- och vattenmyndigheten ansluter alltså till de målsättningar som formulerats i den politiska debatten, bland annat i riksdagen.

Här följer intervjun med Björn Sjöberg, med frågor och svar:

De små kvarnar och sågar som riskerar att svepas med i ambitionen att ”miljöanpassa svensk vattenkraft”. Har du något hopp till dom?
– De är ju inne i en tillståndsprocess. Jag får hoppas att de har en bra dialog med länsstyrelsen, säger Björn Sjöberg.

Det har ju inte varit mycket till dialog i Västra Götalands län. Istället har man arbetat med förelägganden, hot om viten och förbud. I något fall, en kvarn och en såg i Nossebro, går man nu till Europadomstolen. Vad är din kommentar till det?
– Det är väl bra. Det är en svår fråga, som är politisk till stor del, så det är väl bra om det prövas, säger Björn Sjöberg.
– Han har ju drivit verksamhet under lång tid, fortsätter han.

Varför detta tvång att söka nya tillstånd? Många menar att de flesta äldre kvarnar och sågar har tillstånd.
– Det finns ju domar, säger Björn Sjöberg, som syftar på de så kallade Gisslarbodomarna.

Det är ju inte helt oomtvistat om gamla tillstånd gäller eller inte, och om Gisslarbodomarna skall anses prejudicerande?
– Politiken är inte tydlig där. Man har gett myndigheterna i uppdrag att utöva tillsyn, säger Björn Sjöberg, som menar att politikerna duckar för problematiken i den här frågan.

Är det rimligt att tvinga kraftverksägare som driver en kvarn eller en såg att lägga ner?
– Det håller jag inte med om. Vad vi säger är att man kanske inte skall lägga så mycket krut på att överklaga de här föreläggandena. Det är bättre att föra dialog med länsstyrelserna, säger Björn Sjöberg.
– Då blir det ju klart om det är möjligt eller inte, fortsätter han.
– Åtgärderna för att få tillstånd skulle vara betydligt mindre.

Tar HaV och övriga myndigheter hänsyn till om det bedrivs verksamhet baserad på elproduktionen?
– Jag vet inte hur man gör det. Det viktiga är att titta på miljönyttan, säger Björn Sjöberg.
HaV anser att länsstyrelserna borde fokusera mer på åtgärder och mindre på de juridiska processerna.
– Vår vägledning utgår ifrån det. Man skall lägga ner kraft på att diskutera förutsättningar för kraftverken, säger Björn Sjöberg, som förordar en dialogbaserad tillsyn.
– Det är bra om de har de här resonemangen …

Länsstyrelserna jobbar olika. Är det rimligt ur rättssäkerhetssynpunkt?
– Jag tror man vinner på att jobba mer dialogbaserat.

Vad gör HaV för att mildra konflikten mellan kraftverksägare och myndigheterna?
– Vi har jobbat med den här dialogen, för att försöka få en samsyn, säger Björn Sjöberg, som förklarar att man tvingas väga behovet av energi mot miljöintressena.
– Lokalsamhällets behov är en annan fråga som får komma in i processen i samband med domstolsförhandlingen. Domstolen bedömer rimligheten.

Många har svårt att förstå varför man måste riva en liten damm för att uppnå god ekologisk status i ett vattendrag.
– Vi vägleder. Men det är vattenmyndigheten som beslutar. I vissa rättsfall har vi uppmanat domstolarna att fråga vattenmyndigheten, och be dom redogöra för klassificeringen.

Är det rimligt att ha en klassning som gör att man måste riva dammar för att uppnå god ekologisk status?
– Det kan alltid ifrågasättas.

Finns det någon möjlighet att se över klassningen?
– Vi funderar på det. Men det är komplicerat, så det är ett stort jobb.
Naturvårdsverket skapade klassningen från början, men HaV har tagit över ansvaret.

EU-kommissionen har ju klart uttryckt att man inte vill att Sverige river ut den småskaliga vattenkraften för att uppnå god ekologisk status. Vad har du för kommentar till det?
– Vi säger inte att man skall riva ut den småskaliga vattenkraften, säger Björn Sjöberg.

Har vi i Sverige missuppfattat vattendirektivet?
– Vi har …
Björn Sjöberg svarar inte direkt på frågan. Men ett resonemang kan sammanfattas med att svenska myndigheter lagt in egna miljömål i arbetet med vattendirektivet, på ett sätt så att det blir tvingande. Det är alltså svenska myndigheter som valt detta, och inte EU.

Hetsjakten på småskalig vattenkraft är alltså resultatet av svenska myndigheters egna ambitioner?
– Det du kallar hetsjakt är en del av den tillsyn som riktar sig till kraftverk som inte har tillstånd.
Björn Sjöberg kommer åter in på att politikerna inte varit så tydliga med vad man vill.
Han tycker att politikerna har varit flata, helt enkelt.
Han medger att vattendirektivet inte direkt tvingar myndigheterna till kampanjen mot småskalig vattenkraft.
– Kampanjen grundar sig i svensk lag. Det är miljöbalken, säger han.
– De formella föreläggandena baseras ju på miljöbalken.

Vilken paragraf?
– All vattenverksamhet kräver tillstånd. Det man säger är att om man en gång haft tillstånd, så är det inte samma sak som när man drev ett kvarnhjul, säger Björn Sjöberg.
Verksamheten ändras när man sätter in en turbin och en generator och börjar producera el för att driva kvarnen eller sågen, förklarar han.

Målet att restaurera vattendrag, och tillverka vildmark av gamla kulturbygder, vem har satt upp det målet?
Björn Sjöberg svarar inte på den frågan.
När jag ber om ett slutord, säger han:
– Det vore bra att ta ett samlat grepp på länsstyrelsen och få en dialog, säger Björn Sjöberg.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se

FOTNOT: Länsstyrelsen i Västra Götaland har satt upp egna miljömål. Myndigheten hävdar att dessa miljömål baseras på de av riksdagen beslutade miljömålen. Ett av länsstyrelsens miljömål är att ”restaurera” vattendrag i Västra Götalands län.