När det gäller en omprövning Vänerns vattendom så är det en stor och komplicerad process. Vattenfall äger vattendomen och en omprövning kan initieras av Vattenfall, länsstyrelsen i VG, HaV, Naturvårdsverket eller Kammarkollegiet. Ingen är i dagsläget sugen att trycka på startknappen då den som initierar en omprövning får betala allas kostnader för utredning mm. Det finns dock indikationer på att detta kommer att ändras i nytt lagförslag vilket då skulle göra det lättare för myndigheterna att starta en omprövningsprocess.

Det är dock väldigt många intressen som ska vägas samman. Grundproblemet är att avtappningen av Vänern måste kunna ökas för att undvika samma situation som år 2000. Två alternativ har funnits, en tunnel till Uddevalla eller en ökad avtappning via Göta älv. Det mest realistiska alternativet i dagsläget är att öka avtappningen via älven.

Samtidigt pågår en process om att renovera slussarna vid Trollhättan. I samband med detta så skulle bergsmassorna från ett sådant arbete kunna användas till att skredsäkra älven. Här krävs beslut av regeringen.

Göteborg är dock inte så sugna på att få mer vatten via Göta älv. Dels finns dricksvattenfrågan, dels finns ökade risker för översvämning i Göteborg, särskilt i beaktade av stigande havsnivåer.

Samtidigt finns ett växande missnöje med dagens tappningsstrategi då Vänerns vattennivå är för statisk. Detta är en bidragande orsak till igenväxning av Vänern vilket irriterar naturvårdsintressena och kommunerna då detta är negativt för turismen och vattennära byggande.

Återstår gör också naturligtvis finansieringsfrågan där regeringen duckar.

Mötet landande i att Vänernsamarbetet tar på sig rollen i att sammanställa all information som finns i den är frågan och om det finns möjlighet att starta någon förstudie.

När det gäller skredriskfrågan i Göta älv så är det en fråga vi bör titta närmare på då myndigheterna (bl a SGI) hävdar med bestämdhet att det utifrån dagens rättsläge är markägarnas ansvar att skredsäkra älven, en kostnad på ca 5 - 6 miljarder.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se