LRF har arbetat aktivt för en kabelförbindelse, helst tillsammans med väg eller järnväg. Våra och andras argument har avfärdats med orden det går inte. Trots att vi vet att det går. Samhällsekonomisk analys har inte gjorts och det finns inget krav på det heller från myndighetssverige.

Noteras ska att Vattenfalls 130 kV ledning över Göta Älv ska sambyggas med 400 kV-ledningen.

Det är olika beslutsprocesser när Energimarknadsinspektionens beslut överklagas. Jag förutsätter att hur det än går blir det överklagande. 400 kV tar regeringen beslut om och 130 kV Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, överklagas om prövningstillstånd ges till Mark- och Miljöverdomstolen vi Svea Hovrätt.

LRF vill att syn sker på plats innan beslut tas.

LRF Ale har skrivit ett eget yttrande om påverkan i kommunen. För övrigt ansluter de till LRFs yttrande.

Sammanfattningsvis:

  • LRF yrkar att miljökonsekvensutredningen, som saknar så mycket väsentligt, ska göras om.
  • LRF yrkar att olika alternativ, enligt yttrandet, utreds förutsättningslöst för behovet, sträckningen och tekniken.
  • LRF yrkar att Energimarknadsinspektionen granskar om berörda verkligen fått tillräcklig information och getts möjligheter att yttra sig.

Södra har också yttrat sig angående 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. Skogsägarföreningen har en kortare skrivning där man hänvisar till LRFs svar. Södra påpekar vikten av riktigt samråd för att minska konflikterna. Likaså anser Södra att ersättningen ska var årlig. I detta instämmer LRF Västra Götaland fullt ut. Södra är precis som LRF mycket kritisk till Svenska Kraftnästs förslag.

Remissvar avseende koncessionsansökan 400 kV växelströmsluftledning mellan Skogssäter och Stenkullen, dnr 2016-102489, samt 130 kV växelströmsluftledning, passagen över Göta Älv, dnr 2016-102595

LRF Ale >>

LRF Västra Götaland, Trollhättan, Lilla Edet, Kungälv, Ale och Lerum >>

Södra >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se