Exkursionen inleddes av biskop Åke Bonnier vars budskap var att allt hänger samman, något som inte minst ur ett skogligt perspektiv blev uppenbart under de två dagarna.

Informationen vid de olika stationerna varvades med utfrågning av samtliga partiers deltagande riksdagsmän om respektive partis uppfattning i frågor kring bl a ekosystemtjänster, laserfjärranalys av skog och nationella skogsprogrammet.

Skogsbrukets framtid kan vid en första anblick se mycket god ut men när frågor kring nyckelbiotopsbegreppet, toleransavdrag och ransoneringsregler diskuterades var det helt uppenbart att vi på vissa håll möter diametralt motsatta uppfattningar om hur vi bäst nyttjar en av vårt lands största resurser, skogen, på bästa sätt.

Peter Tagesson
Styrelseledamot LRF VG, peter@majblommegarden.se