Regeringens förslag ger myndigheterna ännu mer makt. Nu varnar LRF för att förslaget till ny lag, om det går igenom, kommer att skapa stora svårigheter för jordbruket. Dikningsföretag kan tvingas till dyra tillståndsprocesser.

Regeringens förslag till ny lag för vattenverksamheter kan få allvarliga konsekvenser för jordbruket i Sverige. Framför allt är det dikningsföretag som kommer att drabbas av stora svårigheter. Men även vanliga markägare. Nu varnar LRFs expert på vattenfrågor, Christer Jansson, för konsekvenserna av regeringens förslag till nya lagar och regler i vattenförvaltningen.

En del i förslaget är att myndigheter som kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna kommer att få ännu mer makt än man har nu.
– De får en otrolig makt genom det här, säger Christer Jansson, som varnar för att det i praktiken blir miljöintressen som kommer att besluta om de här frågorna.
Genom den nationella plan som skall beslutas av myndigheterna får dessa i princip makt att avgöra vilka vattenverksamheter som kommer att få vara kvar och vilka som måste läggas ner.

Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna, samt naturvårdsverket skall enligt förslaget vara med och bestämma vilka vattendrag som skall klassas som KMV, kraftigt modifierade vattendrag, och i vilken ordning åtgärder skall vidtas. Det kommer att ske genom den nationella planen som föreslås.

Det blir en plan för avveckling, säger många kritiker. Som kommer att drabba småskalig vattenkraft, förutom dikningsföretag och andra verksamheter.
Christer Jansson håller delvis med om det.
– Det blir dessa som avgör, utifrån den nationella planen, vilka som skall rivas ut eller vara krav, säger Christer Jansson.

EUs ramdirektiv för vatten medger att medlemsstaterna gör undantag för verksamheter som har betydelse för näringsliv och försörjning men också för nya verksamheter som innebär en satsning på produktion av förnyelsebar energi.
– Det finns goda möjligheter att göra undantag, säger Christer Jansson.

Men Sverige väljer att tolka detta restriktivt, och istället betona delar av direktivet som rör den biologiska mångfalden.
LRF ser en fara i att de föreslagna reglerna kommer att drabba lantbruket väldigt hårt.
– Det vi ser som problematiskt är de här dikningsföretagen och sjösänkningsföretag som kan påverkas av det här förslaget.
Christer Jansson tar ett exempel.
– De som gjort fördjupningar, betraktas ju nu plötsligt som olagliga, säger Christer Jansson.

Många som har diken, och tillstånd för det, kanske måste gräva djupare för att diket skall fungera. Det kan bli nödvändigt exempelvis om marken omkring sjunker. Annars fungerar kanske inte dräneringarna.

Det har varit OK att göra det fram till 1985. Det har prövats i domstol, alla fördjupningar som gjordes 1985 var lagliga. Enligt det nya förslaget blir alla fördjupningar som gjordes efter början på 1900-talet olagliga. Detta kan alltså drabba markägare flera generationer efter åtgärden.
– Det kommer att leda till en massa domstolsprocesser, till ingen nytta, fortsätter han.
– Det handlar om tusentals dikningsföretag som kan hamna i domstol. För att de inte har giltiga tillstånd, säger Christer Jansson.

– En annan konsekvens är att om man vill anlägga en våtmark, exempelvis, då måste de också ompröva hela dikningsföretaget, och det tror jag inte många är särskilt sugna på.

De nya reglerna kan därmed hämma statens miljömål att öka våtmarkerna. Det finns mellan 50 000 och 60 000 dikningsföretag i Sverige som kan beröras av detta.

– Alla verksamheter som är tillståndspliktiga, och rör vatten, berörs ju av detta.

Opinionen mot regeringens förslag växer. SKL, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv agerar nu tillsammans med LRF för att få ändringar i regeringens förslag, som ligger ute på remiss. Remisstiden går ut i början av oktober.

I mars 2018 vill man att den nya lagen skall träda i kraft. Den kommer av allt att döma att skapa nya arbetstillfällen inom miljöjuridiken.
– Miljöjurist är ett säkert framtidsyrke, säger Christer Jansson.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se