EU bekräftar sitt uttalande från i höstas. EU-kommissionen vill inte att Sverige river ut den småskaliga vattenkraften. Det står klart sedan kommissionen nu förklarar att ståndpunkten från i höstas står fast.

Regeringens förslag till nya regler för vattenmiljö och vattenkraft kan få allvarliga konsekvenser för småskalig vattenkraft. Flera remissinstanser menar att Sverige i praktiken håller på att lägga ner delar av den småskaliga vattenkraften.

I höstas uttalade sig EU-kommissionen och sa att man inte vill att Sverige river ut den småskaliga vattenkraften för att nå målen i vattendirektivet. Trots det har både myndigheter och miljöministern fortsatt att skylla hetsjakten på småskalig vattenkraft på EU.

Vi har därför frågat EU-kommissionen om de har ändrat sig. Eller om det man sa i december förra året står fast.
– Kommissionen begär inte att Sverige stänger småskalig vattenkraft eller river mindre dammar för att uppnå god ekologisk status, säger Enrico Brivio, EU-kommissionens talesperson i miljöfrågor.

– Istället kräver ramdirektivet för vatten en korrekt planering så att eventuella effekter på vattenkvaliteten kan lösas på rätt sätt, inklusive vattenkraftsprojekt och mindre dammar, fortsätter han.

Det primära målet för ramdirektivet för vatten är att medlemsstaterna skall arbeta för att minska utsläppen av farliga kemikalier och föroreningar i alla vatten. Förutom kvaliteten på vattnet vill man också arbeta för fungerande ekosystem.

Det som berör vattenkraften i vattendirektivet handlar om att man kan behöva vidta åtgärder för att underlätta för exempelvis fisk att vandra. Och att detta kan ske i samband med att tillstånd omprövas.

Men det är alltså inte EUs avsikt att direktivet skall användas för att riva ut mindre kraftverk och dammar.
På direkt fråga om något i EU-kommissionens syn har ändrats, upprepar EU-kommissionens talesperson i miljöfrågor det man sa förra hösten.

EU-kommissionens kontor i Stockholm bekräftar att EUs position i frågan inte har ändrats sedan i höstas.
”Det stämmer att EU-kommissionen inte vill att Sverige tvingar ägare till småskalig vattenkraft att lägga ner och riva ut”, skriver EU-kommissions kontor i Stockholm när vi ställer kontrollfrågor på Enrico Brivios svar.

Vi får också en bekräftelse på att EU vill att medlemsstaterna vid förändringar av verksamheter skall arbeta med dialog, i samverkan och i samråd med de som berörs. Vilket för övrigt också står i miljöbalken.

De flesta länsstyrelser i Sverige har valt att arbeta med förelägganden, hot om viten och förbud.

Det som ställer till problem i Sverige är att myndigheterna valt nyprövning av gamla verksamheter. Och att detta skett på ett sätt som skall tvinga ägarna att lägga stora summor på juridiska kostnader för tillstånd.

Det finns inget stöd för det i några EU-dokument. Med det förtydligande som EU-kommissionen gjort i frågan framgår det att EU i första hand talar om prövning av nya verksamheter. Enrico Brivio, EU-kommissionens talesperson i miljöfrågor är tydlig med att detta exempelvis gäller vid projektering av infrastruktur men även byggande av nya vattenkraftverk.

Vattendirektivet syftar alltså i första hand till att minska utsläpp av gifter, kemikalier och föroreningar. Att Sverige istället fokuserar stora resurser på att riva ut den småskaliga vattenkraften, är svårt att förstå om man läser direktivet.

Större delen av direktivet ägnas åt målen att minska utsläppen av gifter och kemikalier med syfte att säkra befolkningens tillgång till rent vatten. EU-direktivet innehåller en lång lista på kemikalier som man vill att medlemsstaterna särskilt skall vara uppmärksamma på. EU skriver också att detta är ett prioriterat mål.

Åt detta har Sverige gjort mycket lite. Istället fokuserar svenska myndigheter på sin utrivningsagenda.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se