Sverige håller på att lägga ner den småskaliga vattenkraften. Det menar representanter för kraftverksägarna. Regeringen fick i uppdrag av riksdagen att införa enklare regler. Det håller miljöpartiet nu på att dribbla bort.

Regeringens förslag till nya regler för vattenverksamhet är ute på remiss. Flera representanter för småskalig vattenkraft varnar för konsekvenserna av förslaget.
– Det här förslaget kommer aldrig att gå igenom riksdagen, säger Gunnar Olofsson, skogsägare och kraftverksägare som är kritisk.

Regeringens förslag till nya regler för vattenverksamhet gynnar inte småskalig vattenkraft. Det drabbar också en rad andra vattenverksamheter.
– Upplägget är lömskt. För det handlar inte bara om lagförslaget, utan det hänvisar till den nationella strategin, säger Gunnar Olofsson.
Han syftar på den utredning som de två generaldirektörerna Björn Risinger och Erik Brandsma la fram efter de så kallade dialogsamtalen.

De tydligaste förändringarna i regeringens förslag är att de stora kraftverken, som har störst miljöpåverkan, i stort sett går fria från krav på åtgärder.
– De stora kraftverken får frisedel för de anses samhällsnyttiga, säger Gunnar Olofsson.
Regeringen vill också ta bort lönsamhetskravet, att vinsten måste överstiga kostnaderna, för att man skall få tillstånd.
– Det är den paragrafen som är borta idag. Den använde älvräddarna för att lasta på verksamheterna så mycket kostnader att de blev olönsamma, säger Gunnar Olofsson.

All verksamhet kommer att omprövas. En nationell plan för detta kommer att upprättas.
– Man hänvisar till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. (HVFMS 2013:19, bilaga 3)
– Följer man dessa så finns det inte en chans att småskalig vattenkraft kan klara de här kraven och ändå rädda verksamheten, säger Gunnar Olofsson.

Man kommer bland annat att ställa krav på bästa möjliga teknik. Och inga åtgärder får ”äventyra” eller riskera att försämra den ekologiska statusen.
– Man gör det så besvärligt att folk skall tröttna.

Förslagen ligger långt ifrån kravet på enklare regler som en majoritet i riksdagen ställt sig bakom, att det är tveksamt om detta kommer att gå igenom.
– Det här kommer inte att gå igenom riksdagen, säger Gunnar Olofsson.

Frågan är varför regeringen lägger fram ett förslag som ligger så långt från riksdagens krav på enklare regler.
– Detta är sista chansen för miljöpartiet, säger Gunnar Olofsson.
Miljöpartiet är det enda parti som på riksnivå uttalat ett tydligt motstånd mot småskalig vattenkraft.

Dialogsamtalen som syftade till att parterna skulle prata ihop sig verkar snarare ha resulterat i att staten lyckats spela ut de småskaliga mot de storskaliga. Gunnar Olofsson pekar på hur de stora bolagen agerat.
– Fortum har sålt av alla sina små kraftverk, säger Gunnar Olofsson.
Flera kommuner har köpt kraftverken. Mellan 100 och 150 småskaliga vattenkraftverk har sålts de senaste åren. Bland köparna finns också några privatpersoner och mindre företag.

Sveriges kommuner och landsting gjorde ett uttalande. SKL är för övrigt mycket kritiska till regeringens lagförslag. Bland kritiska kommuner finns exempelvis Linköpings kommun som äger ett stort antal småskaliga vattenkraftverk.

– Kommunerna har börjat inse att deras investeringar är i farozonen, säger Gunnar Olofsson.
Ytterst handlar detta om äganderätten, menar Gunnar Olofsson. Skall man ha rätt att bruka det man äger, eller skall samhället ha rätt att inskränka den brukanderätten, och i så fall för vilka angelägna intressen.
Det är den viktigaste frågan, menar Gunnar Olofsson.

Motståndarna är fortfarande mycket aktiva.
– Nu har älvräddarna börjat köra med att sportfiskarnas rättigheter hotas av den småskaliga vattenkraften, säger Gunnar Olofsson. Vilka rättigheter, kan man fråga sig.

Bland motståndarna inom statsförvaltningen har inflytelserika chefer uttalat sig och sagt att om inte vattendragen blir klassade som KMV, kraftigt modifierade vattendrag, så kommer all småskalig vattenkraft att försvinna.
Vattenmyndigheterna har envist vägrat att se över KMV-klassningen med hänvisning till sina egna regler.

Enligt Gunnar Olofsson kommer det bara att bli kvar 200 kraftverk, de som klarar att hålla frekvensen, om regeringens förslag går igenom.
– Totalt 1 700 kraftverk klarar inte att kvala in som KMV.
Sverige håller alltså på att lägga ner den småskaliga vattenkraften, hävdar Gunnar Olofsson. Detta trots att en majoritet i riksdagen uppmanat regeringen att ta fram enklare regler för att den småskaliga vattenkraften skulle kunna överleva.

FOTNOT: Många remissinstanser är kritiska till regeringens förslag. Stockholms stad har i ett yttrande sågat hela den svenska vattenförvaltningen och menar att Sverige måste se över hur man implementerat EUs vattendirektiv.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Götaland, goran.ahren@lrf.se