Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill att myndigheterna skall kunna förbjuda även pågående verksamheter. Inte bara verksamheter som ”påbörjas eller ändras” som regeringen förslår.

Myndigheterna kommer att få utökad makt att själva besluta om vilka verksamheter som kommer att få vara kvar. Och Havs- och vattenmyndigheten stärker sin ledande ställning inom vattenförvaltningen. Det är några av slutsatserna i de kommentarerna till regeringens förslag till nya regler för vatten och vattenmiljö sedan remisstiden gick ut i veckan. Jordbruksverket, LRF och en rad kommuner är starkt kritiska till regeringens förlag.

Det gäller också representanterna för den småskaliga vattenkraften. Flera organisationer varnar för att den nationella planen i praktiken kommer att bli en avvecklingsplan.

Några remissinstanser är positiva, och välkomnar förslaget. Bland remissvaren utmärker sig Havs- och vattenmyndigheten (HaV), som vill gå ett steg längre än regeringens förslag, och skärpa bestämmelserna ytterligare. HaV vill att myndigheterna skall kunna förbjuda alla verksamheter. Även befintliga verksamheter. Man vill alltså skärpa myndigheternas makt att förbjuda verksamheter ytterligare.

I kommentar till regeringens förslag till ändring av 5 kapitlet, paragraf 3 i miljöbalken vill HaV skärpa skrivningen. Så här skriver regeringen:
”En myndighet eller kommun får inte tillåta en verksamhet eller åtgärd som äventyrar möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm enligt 2 § som avser vattenmiljön eller försämrar vattenmiljön i strid med sådan norm.”

Så här skriver HaV i sitt yttrande:
”Förslaget är utformat med fokus på verksamheter som påbörjas eller ändras. Myndigheten anser att det behöver förtydligas att förbudet även kan gälla för befintliga pågående verksamheter som fortsätter oförändrat och då det alltså varken kan anses som att de påbörjas eller ändras.”

HaV skriver vidare:
”Av promemorian framgår att förbudet ska gälla oavsett om åtgärden eller den nya verksamheten eller ändringen prövas efter en ansökan om tillstånd eller efter en anmälan eller om den upptäcks inom ramen för tillsyn. Dessa är inte nya verksamheter som är på gång att påbörjas utan snarare verksamheter som redan bedrivs. Paragrafen bör istället vara kopplad till rätten att bedriva en verksamhet som kan antas negativt påverka miljökvalitetsnormerna – enbart då omfattar förbudet samtliga verksamheter som kan påverka miljökvalitetsnormerna.”

Många bedömare varnar nu för konsekvenserna om HaVs förslag till ändringar skulle gå igenom. Det kommer att bli näst intill omöjligt att bedriva verksamhet som kan ha någon påverka på vatten. Det påverkar kommunerna, och det påverkar jordbruket.
– Detta skulle kunna innebära att inspektörerna får makt att förbjud all verksamhet som påverkar vatten, säger Christer Jansson, LRFs vattenexpert.

Stoppförbudet, förbud för allt som ”kan äventyra” miljökvalitetsnormen, och svenska myndigheters tolkning av den så kallad Weserdomen, innebär att all verksamhet, både nyetableringar och befintliga verksamheter, kan förbjudas av myndigheterna.

Samtidigt begränsas rätten att överklaga:
Det gäller inte bara småskalig vattenkraft. Det gäller också kommunernas avloppsreningsverk, kommunernas bostadsbyggande och anläggande av VA-system. Men också jordbrukets möjligheter, att utöka eller förändra verksamheten, kommer att kraftigt begränsas.

Många myndigheter passar på att begära mer resurser eftersom man förutspår ett ökat behov av personal. Det gäller också domstolarna, som kommer att få en kraftigt ökad arbetsbelastning genom alla tillståndsärenden.

Vi har förgäves sökt ansvariga på HaV för en kommentar. Vi återkommer när vi fått svar på våra frågor.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se