Fungerande markavvattning är centralt för att kunna bruka jord och skog hållbart med lönsamhet. Men för många markägare innebär markavvattningen av jord och skog stora investeringar när dessa ska underhållas och skötas. Regler finns sedan gammalt för att underlätta samarbetet kring markavvattning, samt fördela kostnader och ansvar för underhåll och skador. Den som äger ett dike, invallning eller annan vattenanläggning ansvarar för den. De regler som gällde när anläggningen skapades gäller fortfarande om inga nya beslut eller överenskommelser finns. Reglerna gäller även om verkligheten idag är en annan.

Under kvällen tar vi utgångspunkt i hur det ser ut i er geografi med olika vattenanläggningar och dikningsföretag. Vi gör en historisk tillbakablick hur det såg ut förr. Vad gjordes då och hur ser situationen ut idag? Vilka krav ställer växtligheten på bra markavvattning? Vilka regler gäller för rensning/underhåll? Vilka miljökrav finns? Vilka krav ställs på framtidens vattenanläggningar med ett förändrat klimat?

Syftet med kvällen är att ge en liten omvärldsanalys kring vattnet i din bygd för att kunna ge dig ett bättre beslutsunderlag i framtiden. Om intresse finns så går det att skapa nya temamöten och fördjupa sig i någon fråga.

Vill du att en av de tre inspirationskvällarna skall hamna i din avdelning/kommungrupp? Anmäl ditt intresse till vgregion@sv.se  eller 0708-55 30 33 senast 20/10.

Frågor besvaras av Christer Jansson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 0702-40 47 89 eller christer.jansson@lrf.se.