Det som var roligast under mötet var att Marie Andreasson meddelade att man ändrat arbetssätt när det gäller undantag från det generella biotopskyddet. Verktyget som vi anser att de tidigare lagt för stor vikt vid skall fortsättningsvis användas mer som ett stöd, samt att brukaren själv får kostnadsberäkna de utlägg hen har i samband med att arbete genomförs, schabloner har tidigare använts för detta. Vi efterfrågade vad som kommer hända med de bedömningar av biologiskt värde som vi också haft anmärkning på. Det skulle Marie återkomma med.

Vi bad om paus i de ärenden som ligger i pipen, samt att de tittar en gång till på de ärenden som kommunicerats med hänsyn av nya hanteringsriktlinjer, och de lovade se över det.

Intressant var att vi på frågan om hur miljömyndigheter som fattar beslut kring vattendirektivet kan komma fram till så olika slutsatser när de svarar på regeringens promemoria fick ett spännande svar. Svaret på den frågan var att det beretts brett, men detta var vad de enades om. Lisbeth Schultze var här ganska tydlig, "Länsstyrelsen lyckades inte alltid internt klara övervägandet, där har vi valt att inte fördjupa oss". Min egen tolkning var alltså att orsak till smalheten i deras svar är att de inte kan enas mellan enheterna på Länsstyrelsen, vilket i sig visar på vikten av de möten vi har med dem där vi just pratar samsyn på myndigheten.

När det gäller regleringsbrev har de olika enheterna sett utkast, och ingen av dem noterade några förändringar kopplat till Livsmedelsstrategin. Det tycker jag är anmärkningsvärt.

Vi försökte komma fram till gemensamt agerande Länsstyrelsen och LRF när det gällde kontakt med Naturvårdsverket för att se över de markersättningar som historiskt betalats ut och nu med hänsyn tagen till deras egen utredning inte visar sig heltäckande. Länsstyrelsen avböjde dock gemensamt agerande.

Bifogar anteckningar och aktuellt kopplat till utbetalningarna. 

Läget i Landsbygdsprogrammet, per den 10/11 2017 >>

Samverkansmöte mellan LRF Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 10/11 2017 >>

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com