Sammanfattningsvis finner Ei att den ansökta ledningen inte uppfyller miljöbalkens krav på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. Vattenfall har inte heller visat att det är orimligt, enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, att kräva att Vattenfall bedriver sin verksamhet på annan plats eller i annat utförande.

Enligt Ei:s bedömning är ett markkabelutförande inte förenat med orimliga kostnader i förhållande till den nytta som kan uppnås genom minskade intrång. Mot denna bakgrund ska ansökan om nätkoncession avslås.

Det som bekymrar mig är att påverkan på jord- och skogsbruket knappast berörs.

Spännande att EI inte tycker att det är oskäligt att Vattenfall skall kablifiera.

Vattenfall har möjlighet att överklaga.

Beslut – Nätkoncession för linje på Orust >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se