Principen ingen försämring handlar om nya projekt. Inte gamla kvarnar och sågar på landsbygden. Och det finns undantag. Det förklarar EU-kommissionen i ett uttalande med anledning av den förvirring som uppstått i vattendebatten.

I januari beslutade EU att sända ett så kallat memorandum till den svenska regeringen. Det handlar om ”bristande efterlevnad och avvikelser i Sveriges införlivande av ramdirektivet för vatten”. EU uppmanar Sverige att anpassa sin lagstiftning.

Motståndare till småskalig vattenkraft har dragit stora växlar på detta memorandum. Man har bland annat påstått att ”Vattenkraften måste miljöanpassas, annars väntar domstol”. Och så påstår man att EU hotar att dra Sverige inför EU-domstolen. I uttalanden hävdar man att Sverige måste ”skärpa lagstiftningen” när det gäller miljökraven på vattenkraft.

Detta är en feltolkning. EU-kommissionen klargör nu vad man egentligen menar med sitt memorandum.

Vi ställde en rad frågor till EU-kommissionen. Och fick utförliga svar.  Svaren var dock inte helt lätta att tolka. Experter vi talade med gjorde olika tolkningar.

Vi bad därför EU-kommissionen att förklara vad man egentligen menade med detta memorandum. Särskilt dessa två meningar:

"Det handlar om att man inte överväger kostnadsåtervinning för aktiviteter som sannolikt kan påverka vattenkvaliteten. Dessutom anser den svenska lagstiftningen för närvarande inte att skyldigheterna att undvika försämring av vatten är relevanta för godkännande av projekt, såsom vattenkraftverk. Sverige håller på att förbereda ny lagstiftning på senare tid men har inte antagit det ännu."

Här kommer EU-kommissionens förklaring: 

”Den första meningen innebär att svenska regler måste föreskriva att aktiviteter med negativ inverkan på vattenkvaliteten behöver kompensera det. (ekonomiskt)

”Den andra meningen innebär att tillstånden för sådana anläggningar måste innehålla skyldighet för operatörerna eller ägarna att undvika försämring av vattnet i driften av kraftverken.”

Vi frågade EU-kommissionen särskilt om försämringsförbudet. Om det är tillämpligt på befintliga anläggningar, såsom äldre småskaliga vattenkraftverk. Eller om det handlar om nya projekt.

– Principen "ingen försämring" gäller för nya projekt, säger Enrico Brivio, EU-kommissionens talesperson i miljöfrågor.

Men även nya projekt kan få tillstånd eftersom de finns undantag.

– Du bör vara medveten om att det finns undantag från denna princip. De tillåter att sådana projekt godkänns om anpassningsåtgärder vidtas för att minska de negativa effekterna, säger Enrico Brivio.

Han räknar upp ytterligare några punkter:

  • Det finns inga bättre miljömöjligheter för att nå projektets mål (relevant t.ex. för projektering och lämplig plats). För vattenkraftverk är det uppenbara målet att generera förnybar energi, men kan också innehålla andra fördelar som förbättrat översvämningsskydd (ganska relevant för stora vattenkraftanläggningar).
  • Projektet är oumbärligt i det allmännas intresse och/eller dess förmåner överväger effekterna.
  • Användningen av undantaget redovisas i förvaltningsplanerna för avrinningsområdet.

Detta handlar alltså om nyprojekteringar, som Enrico Brivio tidigare förklarat, och som kan handla om infrastruktur som vägar och järnvägar, men även nybyggnation av vattenkraft.

När det gäller befintliga anläggningar har vissa tillstånd som behöver förnyas och vissa har inte ens tillstånd. Sådana projekt måste ses över mot bakgrund av dagens situation, menar EU-kommissionen. Men EU kräver inte att dessa ska rivas ut.

Inom ramen för de krav EU ställer går det alltså utmärkt att bygga nya vattenkraftverk, eller ta gamla anläggningar i drift igen. Det visar fallet med Schwarze Sulm i Österrike, där man fick tillstånd att bygga ett helt nytt kraftverk.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se